przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Regulamin

REGULAMIN „PORTALU EDUKACYJNEGO”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Portal Edukacyjny jest udostępniany przez Urząd Miasta Szczecin.

2. Portal Edukacyjny powstał w wyniku realizacji Projektu "Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

3. Portal obejmuje:

a) serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Urząd Miasta Szczecin we własnym imieniu w domenie internetowej pe.szczecin.pl i jej subdomenach;

b) serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Urząd Miasta Szczecin we własnym imieniu w domenach i subdomenach internetowych innych niż pe.szczecin.pl i jej subdomeny.

4. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez osoby trzecie.

5. W ramach Portalu prezentowane są treści edukacyjne i oświatowe oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym związane z Gminą Miasto Szczecin.

6. W ramach Portalu użytkownicy Portalu mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samoprezentację oraz rozpowszechnianie pochodzących od nich treści, a także komunikowanie się.

7. Niniejszy Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej o adresie: www.pe.szczecin.pl/chapter_201023.asp.

8. Korzystanie z Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych.

9. Użytkownik Portalu wyraża zgodę na korzystanie z Portalu w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Portalu.

10. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

11. Korzystanie z materiałów, treści edukacyjnych, aplikacji znajdujących się w Portalu edukacyjnym oraz usług elektronicznych jest bezpłatne.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH UDOSTĘPNIANYCH W PORTALU.

1. Korzystanie z serwisu internetowego lub usług elektronicznych udostępnianych przez Portal edukacyjny może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, w szczególności odpowiednie regulaminy, noty zawierające dane i informacje odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów tych serwisów lub usług.

2. Użytkownik informowany jest i zapoznaje się z uregulowaniami szczególnymi wymienionymi w punkcie poprzednim niniejszego Regulaminu na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania serwisów lub usług określonych w punkcie II.1 powyżej, w szczególności przy pierwszym skorzystaniu z tych serwisów lub usług.

3. W zakresie, którego dotyczą uregulowania szczególne, nie mają zastosowania niniejszego Regulaminu.

III. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW.

1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez użytkowników Portalu, należą do Urzędu Miasta Szczecin lub/i do podmiotów współpracujących z Urzędem Miasta Szczecin i podlegają ochronie prawnej.

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie III.1 powyżej, dotyczy w szczególności:

a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;

b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);

c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

d) nazw domen internetowych;

e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:

a) użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Portalu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Urzędu Miasta Szczecin (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);

b) poza przypadkami określonymi w punkcie III.3.a) powyżej, bez wyraźnej zgody Urzędu Miasta Szczecin (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części oraz treści prezentowanych w Portalu:

(i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

(ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

(iii) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

(iv) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;

(v) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części, o ile przepisu prawa nie stanowią inaczej.

4. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie III.3 niniejszego Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z Urzędem Miasta Szczecin.

5. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Urzędu Miasta Szczecin, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Portalu edukacyjnego może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Urzędu Miasta Szczecin lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu edukacyjnego, w tym treści o charakterze reklamowym.

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, Urząd Miasta Szczecin podaje w Polityce prywatności. Polityka prywatności Urzędu Miasta Szczecin jest dostępna pod adresem http://www.pe.szczecin.pl

2. Dodatkowo, zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu określają uregulowanie szczególne wymienione w punkcie II niniejszego Regulaminu, dotyczące poszczególnych serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w ramach Portalu.

3. Urząd Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Portalu oraz danych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego użytkownika Portalu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Portalu przez użytkowników, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ URZĄD MIASTA SZCZECIN.

1. Urząd Miasta Szczecin dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Urząd Miasta Szczecin nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Portalu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Portalu.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Portalu, to przeglądarka internetowa (zgodna ze standardem HTML5). Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych dostępnych w Portalu może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera użytkownika Portalu oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których użytkownik Portalu informowany jest w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszego Regulaminu lub/i na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.

VI. KORZYSTANIE Z PORTALU JEST BEZPŁATNE.

VII. TREŚCI DLA OSÓB MAŁOLETNICH.

1. Urząd Miasta Szczecin dołoży wszelkich starań, aby na stronach internetowych Portalu nieudostępniano treści nieodpowiednich dla osób małoletnich.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW.

1. Korzystając z Portalu, użytkownicy Portalu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu oraz uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym.

3. Urząd Miasta Szczecin jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika Portalu, w przypadku:

a) naruszenia przez użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;

b) w przypadku działania przez użytkownika Portalu na szkodę Urzędu Miasta Szczecin lub innych użytkowników Portalu lub innych osób;

c) w przypadkach określonych w uregulowaniach szczególnych określonych w punkcie II niniejszego Regulaminu.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ URZĘDU MIASTA SZCZECIN.

1. Urząd Miasta Szczecin nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Portalu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Portalu. Urząd Miasta Szczecin jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Portalu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

b) przyczynami niezależnymi od Urzędu Miasta Szczecin (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2. Urząd Miasta Szczecin dokłada starań, aby informacje ukazujące się na stronach internetowych Portalu były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Urząd Miasta Szczecin nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika Portalu. Dlatego zastrzegamy, że Urząd Miasta Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na stronach internetowych Portalu oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Urząd Miasta Szczecin (w szczególności od samych użytkowników Portalu lub od osób określonych w punkcie I.3 niniejszego Regulaminu).

3. Na stronach internetowych Portalu znajdują się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Urząd Miasta Szczecin. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie możemy zagwarantować, że zawsze tak się dzieje, albowiem nie możemy brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi, z uwagi na specyfikę usług elektronicznych oraz możliwość zamieszczania treści stron internetowych przez różne osoby (w tym samych użytkowników Portalu), nie mamy kontroli. W związku z tym, Urząd Miasta Szczecin oświadcza, że:

a) użytkownicy Portalu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Urząd Miasta Szczecin, wyłącznie na własną odpowiedzialność;

b) niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Urząd Miasta Szczecin; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.

4. Urząd Miasta Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Portalu oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Portalu przez inne osoby niż Urząd Miasta Szczecin (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez samych użytkowników Portalu). Udostępnienie przez Urząd Miasta Szczecin możliwości zamieszczenia i rozpowszechniania treści wskazanych w zdaniu poprzednim ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.

5. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu przez Urząd Miasta Szczecin nieodpłatnie, Urząd Miasta Szczecin nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników Portalu w związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług.

6. Niezależnie od innych zastrzeżeń, W przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu przez Urząd Miasta Szczecin nieodpłatnie, Urząd Miasta Szczecin nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach tych serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

7. Urząd Miasta Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. Urząd Miasta Szczecin jest jednak odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. Urząd Miasta Szczecin jest także odpowiedzialny w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.

8. Urząd Miasta Szczecin nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem lub uregulowaniami szczególnymi określonymi w punkcie II niniejszego Regulaminu oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

9. Urząd Miasta Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Urzędu Miasta Szczecin.

10. Urząd Miasta Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet.

11. W przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, Urząd Miasta Szczecin nie gwarantuje udostępniania Portalu edukacyjnego (w całości lub w części) osobom, które bez zgody Urzędu Miasta Szczecin dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Portalu edukacyjnego (w szczególności za pomocą narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje).

X. ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PORTALU.

1. Niniejszy Regulamin korzystania z Portalu edukacyjnego wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej określonej w punkcie I.7 niniejszego Regulaminu.

2. Urząd Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Portalu z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści niniejszego Regulaminu zawierających zmiany) na stronie internetowej określonej w punkcie I.7 niniejszego Regulaminu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

XI. ZMIANY SERWISÓW INTERNETOWYCH I USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

1. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszego Regulaminu, Urząd Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do zmiany udostępniania serwisów internetowych udostępnianych w Portalu, rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, a także wprowadzania nowych serwisów internetowych lub usług elektronicznych w Portalu, w każdym czasie.

2. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszego Regulaminu, Urząd Miasta Szczecin może informować użytkowników Portalu o zmianach lub zaprzestaniu udostępniania serwisów internetowych lub usług elektronicznych w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia Urzędu Miasta Szczecin na stronach internetowych Portalu.

XII. REKLAMACJE I KORESPONDENCJA.

1. Użytkownik Portalu oraz przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny użytkownika Portalu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu na adres poczty elektronicznej serwis@pe.szczecin.pl, o ile postanowienia uregulowań szczególnych określonych w punkcie II niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.

2. Korespondencję związaną z korzystaniem z Portalu oraz odpowiedź na reklamacje, Urząd Miasta Szczecin kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez użytkownika Portalu, a w przypadku użytkownika Portalu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, dodatkowo na udostępniony jej adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego użytkownika Portalu, o ile zgłoszona sprawa nie jest sprawą w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.