przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Awans zawodowy nauczyciela

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

I. PRAWO

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – art. 9a–9i
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego" (WOś-1).
 2. Załączniki:
  • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające następujące informacje:
   a) wymiar zatrudnienia nauczyciela oraz nauczany przez niego przedmiot lub rodzaj prowadzenia zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu,
   b) data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
   c) data złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
   d) uzyskana przez nauczyciela ocena dorobku zawodowego za okres stażu oraz data jej dokonania.

III. OPŁATY:
Nie pobiera się.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Oświaty (WOś).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji należy składać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.

VII. UWAGI:

 1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien być złożony w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
 2. Terminy wydawania decyzji zależą od daty złożenia wniosku przez nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:
  - nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 sierpnia tego roku,
  - nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wydaje się do dnia 31 grudnia tego roku. 
 3. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi interesantów (sala 62).

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

informacje dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
 


Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie