przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Programy projakościowe

Celem ogólnym działań projakościowych zgodnie z Polityką Edukacyjną Miasta Szczecina zawartą w „Strategii Rozwoju Miasta Szczecina” jest wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szczecińskich szkól i placówek oświatowych, czyli stwarzanie im warunków indywidualnego rozwoju poprzez:

 • zorganizowanie działań wspomagających poprzez tworzenie systemu zajęć pozalekcyjnych w celu rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów;
 • stworzenie warunków do indywidualizowania procesu edukacyjnego;
 • zapewnianie systematycznych i odpowiednich środków finansowych przeznaczonych na pomoc merytoryczną uczniom, m. in. działalność kół zainteresowań, realizację indywidualnego toku i programu nauki;
 • wspomaganie uczniów mających problemy z opanowaniem materiału poprzez organizację dodatkowych zajęć mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 • poszerzanie oferty działań edukacyjnych prowadzonych przez przedszkole o zajęcia nie opłacane dodatkowo przez rodziców.

Przedstawione powyżej cele realizowane są przez następujące programy :

1. Miejski Program Pracy z Uczniem Zdolnym

 • Międzyszkolne Koła Przedmiotowe
 • Indywidualny Tok Nauki
 • Indywidualny Program Nauki
 • Szkolne Koła Pracy z Uczniem Zdolnym
 • Edukacja Informatyczna
 • Klub Gimnazjalisty

2. Miejski Program Wspierania Nauki Języków Obcych
3. Program Wspierania Edukacji Uczniów z Trudnościami w Procesie Uczenia się

 • Programy Naprawcze /zalecenie Kuratora Oświaty/
 • Szkolne Koła Pracy z Uczniem z Trudnościami
 • Program Wspierania Edukacji Zawodowej /realizacja w formie szkoleń/.

4. Miejski program pracy z wychowankiem przedszkola „Ogrody wyobraźni”:

 • Zielone ogrody – edukacja przyrodnicza i ekologiczna
 • Ogród zdrowia – edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo
 • Ogród szans- kompensacja i wyrównywanie braków
 • Ogród odkrywcy- działania badawcze
 • Ogród małego poligloty- edukacja językowa
 • Ogród edukacji dla Szczecina
 • Ogród talentów- edukacja artystyczna
 • Ogród mądrej sowy-edukacja umysłowa.
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie