przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

II Ogólnopolski konkurs "Kodować każdy może"


1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Komisja Konkursowa ze Szkoły Podstawowej nr 48 powołana przez Dyrektor mgr inż. Iwonę Górską w składzie:
* dr hab. inż. Jerzy Pejaś, Dziekan Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
* mgr inż. Iwona Górska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48
* dr inż. Krzysztof Małecki, wykładowca, Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
* mgr inż. Sławomir Wernikowski, wykładowca, Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
* mgr Anna Rakowska, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 48
* mgr Anna Kucharska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 48

Konkurs jest prowadzony pod merytorycznym nadzorem pracowników Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (WI ZUT). WI ZUT posługuje się tytułem „Partner merytoryczny“.

„Partnerem technologicznym” konkursu jest firma Intel.

2. Cele

• Popularyzacja umiejętności programowania w języku Scratch.
• Kształtowanie zdolności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu kodowania w języku Scratch.
• Tworzenie warunków efektywnego współzawodnictwa dla uczniów szkół podstawowych.
• Integracja środowiska edukatorów kodowania.

3. Organizacja konkursu:

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z całej Polski
• Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych: klasy II-III (organizatorzy dopuszczają udział uczniów klas pierwszych, jednak z zastrzeżeniem o ocenianiu pracy według kryteriów kategorii klas II-III), klasy 4-5 i klasy 6. 

4. Terminy:


Konkurs składa się z dwóch części: eliminacji i finału.

Eliminacje rozgrywane są zdalnie i kończą się 24 stycznia 2017r.

Lista uczestników finału zostanie opublikowana 10 lutego 2017 na stronie internetowej SP 48, http://www.sp48szczecin.edupage.org  w zakładce "Kodować każdy może" ⇒ Wyniki konkursu.

Finał odbędzie się 04 marca 2017 w siedzibie Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 52.

4. Eliminacje:


Jedna szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 skryptów w każdej z kategorii wiekowej (jeden zawodnik może zgłosić tylko jeden skrypt).

• Zgłoszenia dokonuje opiekun wysyłając na adres: konkurssp48@gmail.com  następujące informacje:

  • tytuł pracy;
  • imię i nazwisko autora;
  • klasa i szkoła autora; 
  • imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.


Opiekun przesyła pracę umieszczając w nazwie pliku imię i nazwisko ucznia (np. annakowalska.sb2). Opiekun załącza również zeskanowaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisaną przez opiekuna prawnego uczestnika (załącznik do regulaminu).

Skrypty spełniające wymagania formalne zgłoszone do konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa.

A. Zadaniem eliminacji do konkursu w kategorii klas II- III jest wykonanie animacji komputerowej na temat: „Moja ulubiona książka”- jednominutowy spot reklamowy.*

Skrypty uczniów klas 2-3 oceniane będą według następujących kryteriów:
◦ grafika: 0 –10 punktów,
◦ dźwięk: 0 –10 punktów,
◦ zróżnicowanie (różnorodność zastosowanych bloków): 0 – 10 punktów,
◦ estetyka: 0- 10 punktów

Maksymalna liczba punktów wynosi 40.

B. Zadaniem eliminacji do konkursu w kategorii klas IV- V jest wykonanie animacji komputerowej pt. „Duszkiem rysowane- jednominutowa animacja z wykorzystaniem figur płaskich” .

Skrypty uczniów klas czwartych i piątych oceniane będą według następujących kryteriów:
◦ grafika: 0 –10 punktów,
◦ dźwięk: 0 –10 punktów,
◦ zróżnicowanie (różnorodność zastosowanych bloków): 0 – 10 punktów,
◦ estetyka: 0- 10 punktów, ◦ odporność na błędy: 0- 10 punktów

Wykluczone jest korzystanie z funkcji stemplowania przy tworzeniu animacji. Rysowanie ma wykonywać duszek.

C. Zadaniem eliminacji do konkursu w kategorii klas VI jest wykonanie programu edukacyjnego z zakresu przyrody.

Skrypty uczniów klas szóstych oceniane będą według następujących kryteriów:
◦ grafika: 0 –10 punktów,
◦ dźwięk: 0 –10 punktów,
◦ zróżnicowanie (różnorodność zastosowanych bloków): 0 – 10 punktów,
◦ estetyka: 0- 10 punktów,
◦ odporność na błędy: 0- 10 punktów

*Prace niezgodne z tematem nie podlegają ocenie Komisji.


Spośród zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wyłoni nie mniej niż12 finalistów w każdej z kategorii wiekowej. Komisja zastrzega sobie prawo do poszerzenia listy finalistów. Lista finalistów zostanie opublikowana na stronie SP48 w dniu 10 lutego 2017 roku.

5. Finał

◦ finał konkursu „Kodować każdy może" zostanie rozegrany 04 marca 2017 roku (sobota), o godz. 11:00 w budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ul. Żołnierska 52.

Szczegółowe informacje będą opublikowane na stronie: http://www.sp48szczecin.edupage.org  w zakładce "Kodować każdy może"- konkurs ogólnopolski ⇒ Wyniki konkursu.

Finał składa się z dwóch części: indywidualnej i zespołowej.

1. Indywidualna rozgrywka finałowa dla klas II-III trwa 30 min, dla klas IV-V i V trwa 45 min i polega na rozwiązaniu zadań przygotowanych przez Komisję Konkursową.
◦ Każdy uczestnik finału pracuje przy swoim stanowisku wyposażonym w odpowiednie narzędzia.

2. Zespołowa rozgrywka finałowa. Zespoły zostaną wyłonione drogą losowania spośród finalistów konkursu z każdej kategorii wiekowej. Zwycięski zespół w danej kategorii wiekowej zostanie wyróżniony.


Postanowienia końcowe:

1. Decyzje Komisji są ostateczne.
2. Komisja nie udziela wyjaśnień dotyczących wykonanych prac.

Autor:  Szkoła Podstawowa Nr 48 
12.12.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie