przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nauka niemieckiego w szczecińskich szkołach

W dzisiejszym świecie znajomość wyłącznie mowy ojczystej już nie wystarcza. Właśnie dlatego młodzi mieszkańcy Szczecina już od najmłodszych lat mają możliwość poznawania języków obcych, co w przyszłości przełoży się na osiąganie sukcesów zawodowych.

Od wielu lat szczecińskie placówki oświatowe z sukcesami realizują programy, które mają na celu umożliwienie młodym mieszkańcom naszego miasta zdobycie jak najlepszych umiejętności językowych. To właśnie między innymi znajomość języków obcych umożliwia osiągnięcie dobrej pozycji na rynku pracy i tym samym zdobycie wymarzonego zatrudnienia. Z uwagi na nasze położenie geograficzne, największy nacisk jest kładziony na naukę języka niemieckiego.

W 2005 roku Gmina Miasto Szczecin z powodzeniem wdrożyła w szczecińskich przedszkolach i szkołach wszystkich typów program wspierania nauki języków obcych, przyznając na jego realizację dodatkowe godziny. Dodatkowa nauka języka obcego nowożytnego odbywa się poprzez realizację programu innowacji pedagogicznej (przedszkola i szkoły podstawowe) lub w ramach nauki w oddziale dwujęzycznym (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).

Innowacja pedagogiczna językowa to nowatorskie, oryginalne rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu podnoszenie efektywności procesu kształcenia języka obcego nowożytnego w szkole, przedszkolu.

Program nauczania języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych z językiem niemieckim zakłada, że obok kompetencji opanowania języka niemieckiego, uczeń powinien zdobyć również wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego z uwzględnieniem ich historii, kultury, gospodarki i realiów współczesnego życia.

Wprowadzony na terenie naszego miasta system kształcenia języka niemieckiego zakłada rozpoczęcie nauki już od przedszkola i jego kontynuację na wyższych etapach edukacji.

Obecnie nauka języka niemieckiego w formie innowacji pedagogicznej jest prowadzona
w następujących placówkach:

    Przedszkole Publiczne nr 8
    Przedszkole Publiczne nr 72
    Przedszkole Publiczne nr 80
    Szkoła Podstawowa nr 10
    Szkoła Podstawowa nr 37
    Szkoła Podstawowa nr 47
    Szkoła Podstawowa nr 56
    Szkoła Podstawowa nr 59
    Szkoła Podstawowa nr 61
    Szkoła Podstawowa nr 71
    Szkoła Podstawowa nr 74
    klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 10 w Szkole Podstawowej nr 53
    klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 23 w Szkole Podstawowej nr 6

Natomiast kształcenie dwujęzyczne (bilingwalne) z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania jest prowadzone w następujących szkołach:

Szkoła Podstawowa nr 37 (klasy VII i VIII)
klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 7 w Szkole Podstawowej nr 37
Gimnazjum nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 (klasy II i III)
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6

Dwujęzyczność w ww. szkołach jest realizowana na wiele różnych sposobów. Dominującą jest jednak forma nauczania języka niemieckiego (na lekcji języka obcego nowożytnego) oraz prowadzenie wybranych przedmiotów niejęzykowych w języku niemieckim (matematyka, realioznawstwo).

W 40% szczecińskich szkół podstawowych (klasy 1-6) oraz w 100% szkół ponadgimnazjalnych język niemiecki jest prowadzony w innej formie niż wskazane wyżej, tj. jako drugi języki obcy nowożytny, którego uczą się uczniowie równolegle z językiem angielskim lub innym językiem obcym nowożytnym. Oznacza to, że ponad 75% uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin uczy się języka niemieckiego.

 

Od wielu lat w Szczecinie podejmowane są także inne działania na rzecz popularyzacji nauki języków obcych wśród uczniów. W tym zakresie w znaczącym stopniu wspierane jest kształcenie kompetencji językowych i interkulturowych naszych zachodnich sąsiadów poprzez realizację Miejskiego programu wspierania nauki języków obcych – język niemiecki. W 38 szczecińskich szkołach jest realizowanych 58 programów jakościowych, na które Miasto przyznało łączną pulę 1568 godzin dydaktycznych w skali roku szkolnego.

 

Kolejnym projektem językowym realizowanym m.in. na terenie Szczecina jest projekt pn. „Nauczanie Języka Sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji- kluczem do Komunikacji w Euroregionie Pomerania”.

Jego głównym celem jest rozwój kompetencji językowych i interkulturowych dzieci i młodzieży, poprzez stworzenie brakującej do tej pory usystematyzowanej koncepcji ciągłości nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji szkolnej. Co ważne, jest on realizowany zarówno po polskiej stronie granicy (gdzie Gmina Miasto Szczecin jest partnerem wiodącym) oraz przez 5 partnerów po stronie niemieckiej.

Łącznie w przedsięwzięciu biorą udział 53 placówki oświatowe (24 placówki działające na terenie Szczecina oraz 29 po stronie niemieckiej) oraz 321 nauczycieli. Dotychczasowy budżet zadania wynosi 2.569.643,29 € (w tym dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego € 2.184.196,78 €).

Wszystkie powyższe działania pokazują, jak duży nacisk w szczecińskich szkołach kładzie się na dobre przygotowanie młodych mieszkańców naszego miasta na wejście w dorosłe życie i przekazanie im umiejętności, które są wysoko cenione na współczesnym rynku pracy. 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
04.09.2018