przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

I Szczeciński Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Edwarda Stachury „Wędrówką życie jest człowieka”

Organizatorem konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka i w Szczecinie

Idea konkursu

a. Konkurs poetycki kierowany do młodzieży szkół średnich jest imprezą towarzyszącą XIV Konkursowi Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej "Na Szlaku Poezji".
b. Cele konkursu:

  • umożliwienie młodzieży twórczego wyrażania siebie,
  • realizację potrzeby poetyckiego nazywania świata,
  • zachęcenie młodzieży do odkrywania wierszy pisanych do „szuflady”,
  • zaprezentowanie rozmaitych sposobów nawiązywania więzi ze światem,
  • zmierzenie się z rygorem formalno-strukturalnym jaki narzuca metoda poetycka,
  • zainspirowanie młodzieży twórczością poetycką Edwarda Stachury.

Zasady uczestnictwa w konkursie

a. Uczestnik może zgłosić do konkursu co najwyżej 2 własne utwory poetyckie.
b. Prace powinny być napisane na komputerze czcionką Arial 12 i oznaczone godłem (godłem może być pseudonim lub tekst składający się z co najmniej 6 znaków - liter i cyfr). Objętość każdego z utworów nie może przekraczać 20 wersów.
c. Do wydrukowanych tekstów wierszy należy dołączyć:

  • płytę CD z zapisem elektronicznym utworów podpisaną imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą szkoły zapakowaną w kopertę uniemożliwiającą odczytanie opisu,
  • zaklejoną kopertę opisaną godłem, w której powinny znaleźć się następujące dane osobowe autora: imię, nazwisko, adres domowy, telefon, e-mail, klasa, adres i nazwa szkoły (telefon),
  • wydrukowany i wypełniony oraz podpisany formularz, w którym autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi być podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego.

d. Prace wraz z załącznikami zapakowane do jednej koperty z dopiskiem: I konkurs poetycki należy przesłać na konkurs do 15 listopada 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do sekretariatu

II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I
ul. H. Pobożnego 2, 70-507 Szczecin

Wyniki i nagrody

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 6 grudnia 2019 r. w Sali Kominkowej Domu Kultury „13 Muz” w Szczecinie. Osoby nagrodzone otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wybrane przez jury prace nadesłane na konkurs zostaną wydrukowane.

Postanowienia końcowe

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu, czyli opublikowania go na stronie nsp.lo2.szczecin.pl i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: nsp@lo2.szczecin.pl

Autor:  II Liceum Ogólnokształcące 
11.10.2019
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją