przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Projekt pn.: „Nowe kwalifikacje - nowy zawód - duży krok w przyszłość”

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.

Beneficjentem projektu był O3 PAWEŁ SZKUDLAREK w partnerstwie z Centrum Edukacji Eurolab oraz CentrEdu Wioletta Cywińska.

Wartość projektu: 1 003.954,70 PLN - dofinansowanie ze środków europejskich: 866.214,70 PLN.

Okres realizacji projektu od dnia 01 września 2020 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Projekt realizowany był w całości w siedzibie i na rzecz szkoły oraz uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

Celem projektu był wzrost efektywności kształcenia zawodowego, jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 64 uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, kształcących się w zawodach: technik informatyk wojskowy i technik informatyk morski a także stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych (zakup bezzałogowych statków powietrznych – drony oraz symulatorów lotów, specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem).

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Szkolenie Operator bezzałogowych statków powietrznych (drona VLOS + BVLOS + MR 25kg) z państwowym egzaminem – osiem 8 – osobowych grup uczniów x 147 h zajęć każda = 1.176 h.
  2. Staże i praktyki zawodowe – 100 % uczestników (150 h stażu/os.);
  3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe (5 godzin zajęć z doradztwa indywidualnego oraz 6 godzin zajęć z doradztwa grupowego na osobę);
  4. Doposażenie specjalistycznych pracowni ZCEMiP poprzez zakup bezzałogowych statków powietrznych, symulatorów lotu oraz zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Wsparciem zostało objętych 64 uczniów ZCEMiP.

Wskaźniki projektu:
- liczba godzin staży: 9.600,
- Liczba zorganizowanych kursów i szkoleń dla uczniów: 8, w tym przygotowujących do uzyskania kwalifikacji: 8,
- liczba godzin doradztwa zawodowo – edukacyjnego: 368.

Podstawa programowa kształcenia ZCEMiP w zawodzie nie obejmowała wielu kompetencji zawodowych, których oczekują pracodawcy. Rozwiązaniem ww. problemów były działania zaplanowane w ramach projektu. Doprowadziły one do nabycia przez uczniów nowych, dodatkowych uprawnień wymaganych przez pracodawców, nabycia doświadczenia poprzez realizację staży, co w konsekwencji poprawiło ich sytuację na rynku pracy, zmniejszyło zagrożenie bezrobociem. Nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych odbyło się m. in. poprzez staże zawodowe dla 100% uczniów biorących udział w projekcie. Analiza rynku pracy oraz konsultacje z pracodawcami wykazały, iż poszukiwani są absolwenci szkół technicznych posiadający dodatkowe kwalifikacje potwierdzone uznawanymi certyfikatami. Szanse absolwenta na rynku pracy zwiększają umiejętności wykraczające poza podstawę programową kształcenia w danym zawodzie.
W szkole stworzone zostały warunki odzwierciedlające naturalne warunki pracy, właściwe dla nauczanych zawodów, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych – wszystkie działania przełożyły się na wyższy poziom oraz efektywniejsze kształcenie zawodowe. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie zostali objęci doradztwem edukacyjno - zawodowym. Pracownie i warsztaty zostały wyposażone, zgodnie z wymogami stawianymi przez nowoczesny rynek pracy.
Uczestnicy rekrutowani byli zgodnie z przyjętym regulaminem, kryteriami, adekwatnie do zaplanowanych działań. Zasady rekrutacji opracowane zostały w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, w którym szczegółowo zostały opisane założenia projektu, przewidywane formy wsparcia, sposób rekrutacji, kryteria, prawa i obowiązki uczestnika.

Projekt był zgodny z zasadą równości szans wobec uczestników projektu.

Wszelkie informacje oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępna była do pobrania w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5 ZCEMiP lub u kierownika Biura Warsztatów ZCEMiP, pok. 37, tel. 43 161 12, ZCEMiP, ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Nazwa projektu: „Nowe kwalifikacje - nowy zawód - duży krok w przyszłość” Biuro projektu: O3 Paweł Szkudlarek, ul. Słowiańska 6/2, 72 – 100 Goleniów, tel. +48 798 752 646, e – mail: pawel.szkudlarek@outlook.com


Autor:  Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
05.02.2024
Zostaw 1,5% podatku
w Szczecinie trwa nabór projektów w kolejnej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025