przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

I Turniej Historyczny

 

Regulamin

 

I. Organizator
Organizatorem I Turnieju Historycznego jest II Liceum Ogólnokształcącego, XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

II. Cele turnieju
1. Wyłanianie i promowanie młodzieży o ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętnościach.
2. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
3. Rozbudzenie zainteresowań historycznych oraz upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży znajomości historii.

III. Założenia ogólne
1. Tematyka turnieju obejmuje treści od przemiany trybu życia człowieka w czasach najdawniejszych po miejsce Polski w świecie współczesnym (szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr 1)
2. Turniej składa się z 3 etapów:
   I etap – eliminacje szkolne
   II etap – eliminacje miejskie
   III etap – finał
3. Turniej adresowany jest do uczniów klas VI–VIII szkoły podstawowej.
4. Uczniowie uczestniczą w turnieju drużynowo. Każda drużyna musi liczyć 3 osoby. Uczestnicy obowiązkowo wybierają nazwę dla swojej drużyny.
5. Liczba drużyn biorących udział w turnieju jest ograniczona. Z jednej szkoły może zostać zgłoszona jedna drużyna. Decyduje kolejność zgłoszeń.
6. Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz tytuły finalistów i laureatów.

IV. Przebieg Turnieju
1. Do eliminacji miejskich szkoły podstawowe zgłaszają 1 drużynę (3 – osobową) wytypowaną w drodze eliminacji szkolnych organizowanych we własnym zakresie.
2. Udział uczniów w turnieju zgłaszają dyrektorzy szkół do 17 grudnia 2018 r. na adres:
II LO im. Mieszka I, ul. Henryka Pobożnego 2,70-507 w Szczecinie (formularz zgłoszenia: Załącznik nr 2 oraz oświadczenie: Załącznik nr 3).

Wszystkie zgłoszenia (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3) prosimy przesłać listownie. Prosimy przestrzegać terminów zgłoszeń – decyduje data stempla pocztowego.

3. Eliminacje miejskie odbędą się 15 lutego 2019 r. w II LO im. Mieszka I, ul. Henryka Pobożnego 2, 70-507 w Szczecinie. W części etapu miejskiego będą obowiązywały zadnia pisemne zamknięte, obudowane różnorodnym materiałem źródłowym. Uczniowie mają 30 sekund na udzielenie odpowiedzi, odpowiada wybrany przedstawiciel grupy. Do kolejnego etapu przechodzą drużyny z największą liczbą punktów.
4. Etap finałowy odbędzie się 15 marca 2019 r. w II LO im. Mieszka I, ul. Henryka Pobożnego 2,70-507 w Szczecinie. Etap finałowy składa się z dwóch części:
I cześć finału - obejmuje treści nauczania wykraczające poza podstawę programową z historii dla szkoły podstawowej, wzbogacony dodatkowo o zagadnienia związane z tematem przewodnim tegorocznego turnieju: Początki II Rzeczypospolitej (1918-1922) – państwo, ustrój, terytorium. Do II części finału przechodzą 3 drużyny.
II część finału - uczniowie uczestniczą w debacie pt. „Czy Polacy odzyskali niepodległość dzięki wzniecaniu powstań narodowych w XIX wieku?”
Uczniowie będą mogli zaprezentować swoje autorskie stanowisko, na co każda z drużyn ma cztery minuty (forma dowolna, organizatorzy umożliwią wyświetlenie prezentacji). Następnie uczniowie mogą zadać po jednym pytaniu do swoich przeciwników. Uczestnicy maja 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. Każda z drużyn otrzymuje również po jednym pytaniu od jury - Komisja Ekspertów. O zwycięstwie w Debacie zadecyduje powołana przez Organizatorów Komisja Ekspertów, w skład której wejdą nauczyciele II LO i XI LO oraz uczniowie. Oceniana przez jury będzie forma prezentacji autorskiego stanowiska oraz umiejętność argumentowania i dyskusji. Uczestnikom debaty nie wolno korzystać z notatek. Debatę poprowadzą przedstawiciele Organizatorów.
5. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą okazać ważną legitymację szkolną.
6. Nad przebiegiem turnieju czuwa Komisja Turniejowa. Decyzje Komisji Ekspertów
są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

IV. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia turnieju.
2. Wszelkie informacje o turnieju oraz komunikaty Komisji Turniejowej będą dostępne na stronach internetowych II LO w Szczecinie, XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ZCEMiP w Szczecinie.
3. Szkoły podejmą starania by Konkurs został wpisany na listę konkursów przedmiotowych Kuratorium Oświaty co w przypadku finalistów i laureatów tegorocznej edycji konkursu da 1 pkt (lub 2) przy rekrutacji do II LO i XI LO.
4. W sprawach związanych z turniejem należy kontaktować się z niżej wymienionymi osobami:

  • mgr Monika Marszałek, II LO w Szczecinie, tel.: 914336117
    e-mail: m.marszalek@lo2.szczecin.pl
  • mgr Edyta Ostapkowicz, II LO w Szczecinie, tel.: 914336117,
    e-mail: edyta.ostapkowicz@wp.pl 
  • mgr Sylwia Klik, ODN w ZCEMiP w Szczecinie, w poniedziałki, tel. 914282944,
    e-mail: sklik@zcemip.edu.pl

 

Lista załączników:

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
05.12.2018