przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I w szkołach podstawowych

ZARZĄDZENIE NR 28/18
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i klas I publicznych szkół podstawowych


  Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), zarządzam, co następuje:

    § 1. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Określa się na rok szkolny 2018/2019 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych - załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

    § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Lista załączników:

Autor:  Wydział Oświaty 
22.01.2018