Aktualności Publikacje RSS Newsletter Kształcenie zawodowe Nauki ścisłe Przestrzeń obywatelska Edukacja ekologiczna Myszka Ogonisia Rozwijaj pasje Konkursy szkolne Szkolenia Konferencje Pogaduchy Filmy edukacyjne Hotspoty

Aktualności

Oferta edukacyjna ZUT dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni Uczniowie, jeśli chcecie nas poznać, poczuć atmosferę szkoły wyższej i dowiedzieć się więcej o zagadnieniach szeroko pojętej ekonomii? Wystarczy zadzwonić i umówić się na zajęcia w dogodnym dla obu stron terminie. Jest też możliwość zorganizowania takich spotkań bezpośrednio w Państwa placówce.

Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie przygotował dla młodzieży licealnej specjalny, bezpłatny PROGRAM ROZWOJOWY oparty na wykładach, prezentacjach i zajęciach warsztatowych dotyczących problematyki ekonomicznej. Mają one na celu rozbudzenie zainteresowań młodzieży i pogłębienie ich wiedzy oraz praktyczną prezentację zagadnień przy wykorzystaniu kadry i bazy dydaktycznej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie. Zajęcia będą prowadzone przez naszych najlepszych pracowników naukowo-dydaktycznych. Spotkania będą prowadzone w przystępnym, przemawiającym do wyobraźni uczniów języku, który pozwoli lepiej przyswoić poruszane podczas zajęć zagadnienia. W przygotowanej przez nas ofercie znajduje się lista tematów z przykładowym czasem ich prezentacji. Możecie Państwo w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia dowolnie dostosowywać ich czas oraz zakres tematyczny.

Zapraszamy do nas

Wydział Ekonomiczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Żołnierska 47
Kontakt: mgr inż. Elżbieta Młynek, tel. 914496950, e-mail: elzbieta.mlynek@zut.edu.pl

OFERTA ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ NA WYDZIALE EKONOMICZNYM ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

Propozycja tematów:

Dr Joanna Hernik, Marka produktu
joanna.hernik@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 08

Celem działań marketingowych może być stworzenie i wprowadzenie nowego produktu, a także wykreowanie jego marki. Zaproponowany wykład wyjaśniał więc będzie, dlaczego marka jest ważna, jak się ją tworzy i jak należy nią zarządzać, aby nie traciła na wartości. Poprzez analizę struktury przykładowych marek uczestnicy zdobędą umiejętność samodzielnego budowania marki.

Dr Joanna Hernik, Reklama
joanna.hernik@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 08

Każdy producent myśli o tym, jak poinformować potencjalnych odbiorców o swojej ofercie. Jeśli do informowania będzie używał komunikatów trafiających do ludzi przez telewizję, radio, prasę, kino, czy Internet, wówczas będziemy mówić o reklamie. Tak więc wykład będzie traktował o tym, czym jest reklama, jak się ją tworzy i dlaczego ciągle jest tak popularnym sposobem komunikowania się z otoczeniem. Uczestnicy zdobędą umiejętność identyfikowania symboli stosowanych w reklamach.

Dr Piotr Nowaczyk, Źródła kryzysu w Europie
piotr.nowaczyk@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 20

Dobra koniunktura gospodarcza w Europie w pierwszej dekadzie XXI wieku, uśpiła czujność wielu ekonomistów. Sądzono, iż wzrost gospodarczy jest niezagrożony i ma charakter permanentny. Niestety rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Nagłe załamania gospodarek państw europejskim było następstwem wielu niekorzystnych następstw. Najważniejsze z nich to: nadmierne zadłużenie sektora publicznego oraz prywatnego, zbyt ekspansywna polityka kredytowa instytucji finansowych oraz duża ilość taniego pieniądza.

Dr Arkadiusz Malkowski, Razem czy osobno? Polityczne i gospodarcze zawirowania wokół zintegrowanej Europy
arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 23

Wykład przedstawia proces budowy jedności europejskiej w kontekście zmian geopolitycznych zachodzących w XX i XXI wieku. Wskazuje na korzyści i koszty procesu integracji europejskiej oraz wyzwania stojące przed Europą.

Dr Arkadiusz Malkowski, Konkurencyjność regionu na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego
arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 23

Wykład przedstawia proces budowania konkurencyjności regionalnej na przykładzie regionu pogranicza polsko-niemieckiego. Wskazuje na potrzebę sterowania rozwojem regionów w kontekście procesów globalizacji i glokalizacji, na przykładzie polskiego regionu przygranicznego.

Dr Arkadiusz Malkowski Konkurencyjność strefy przygranicznej na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego
arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl tel. 91 449 69 23

Wykład przybliża pojęcie konkurencyjności i innowacyjności. Na przykładzie polsko-niemieckiego pogranicza wykazywany jest potencjał społeczno-gospodarczy mogący przyczynić się do rozwoju strefy przygranicznej. Dzięki synergii możliwe jest budowanie trwałych podstaw konkurencyjności regionu podzielonego granicą.

Dr Arkadiusz Malkowski, Co z tą globalizacją?
arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 23

Zjawisko globalizacji jest jednym z najczęściej komentowanych pojęć ekonomicznych w ostatnich latach. Wykład przedstawia różne ujęcia globalizacji. Wskazuje na korzyści i koszty procesów globalizacyjnych oraz na wyzwania, jakie stoją przed współczesnym światem w kontekście konkurencyjności, liberalizacji i integracji.

Dr Arkadiusz Malkowski, Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości społecznej - prezentacja dostępnych źródeł finansowania
arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 23

Ekonomia społeczna wskazuje na potrzebę dostrzeżenia problemów tej części społeczeństwa, które dotychczas było wykluczone z życia społeczno-gospodarczego. Tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy, zmiana modelu pomocy społecznej, przywracanie ludziom wiary w własne siły to wyzwania stojące przed ekonomią społeczną. W Europie istnieje już ponad 1 mln. podmiotów ekonomii społecznej. Ich rozwój możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu z różnych źródeł. Wykład poświęcony jest wskazaniu możliwości finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Dr Arkadiusz Malkowski, Marketing mix – zintegrowane oddziaływanie marketingowe
arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 23

Marketing-mix jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania.
Kompozycja marketingu-mix polega na harmonijnym łączeniu wartościowych produktów z atrakcyjnymi cenami, kanałami dystrybucji zapewniającymi dogodność warunków zakupu i ze skuteczną i efektywną promocją.

Dr Rafał Mazur, Innowacyjność polskiej gospodarki
rafal.mazur@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 07

Wykład obejmuje analizę sytuacji w zakresie generowania i wykorzystania nowych rozwiązań w Polsce oraz wskazanie jakie warunki powinny zostać spełnione, aby w przedsiębiorstwach powstawały pomysły, które potencjalnie mogłyby być innowacjami.

Dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Rachunkowość dla niewtajemniczonych
mrydzewska@zut.edu.pl, tel. 91 449 69 37

Przedsiębiorca potrzebuje określonych informacji, które umożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych. Informacje te są generowane przez rachunkowość. W trakcie warsztatów realizowanych pod hasłem „Rachunkowość dla niewtajemniczonych” uczestnicy poznają zarządcze aspekty prowadzenia rachunkowości, to jest praktyczne zagadnienia optymalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, kalkulacji kosztów jednostkowych wytworzenia wyrobów/usług, prowadzenia operacyjnych rachunków decyzyjnych itp.

Dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk, PIT, CIT, VAT, czyli rachunkowość a podatki
mrydzewska@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 37

Głównym celem prowadzenia ewidencji (ksiąg) podatkowych jest dostarczenie informacji koniecznych do prawidłowego ustalenia zobowiązań podatkowych. W związku z tym wkład dotyczy podatkowych aspektów prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorców i przybliża też uczestnikom problematykę optymalizacji obciążeń podatkowych działalności gospodarczej.

Dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Etyka w rachunkowości
mrydzewska@zut.edu.pl, tel. 91 449 69 37

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podejmowaniem różnych decyzji i działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów. Chęć ich realizacji niejednokrotnie prowadzi do zachowań nieetycznych, w tym do nadużyć i/lub oszustw. Zachowania nieetyczne powinny być identyfikowane i odpowiednio wcześnie eliminowane. Zajęcia dotyczą zagadnień etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej i wskazują przesłanki popełniania oszustw i nadużyć gospodarczych.

dr Zofia Sawicka-Kluzniak Interpretacja sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej
zofia.sawicka-kluzniak@zut.edu.p l tel. 91 449 69 32

dr inż. Marlena Prochorowicz - Komunikacja społeczna i międzykulturowe negocjacje biznesowe
marlena.prochorowicz@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 75

dr inż. Marlena Prochorowicz - Atrakcyjność turystyki uzdrowiskowej a rynek pracy
marlena.prochorowicz@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 75

dr Sylwia Gołab, Jak uniknąć błędów w ocenianiu?
sylwia.golab@zut.edu.pl tel. 91 449 69 19

dr Janusz Myszczyszyn, Ekonomia z bykiem i niedźwiedziem w tle
janusz.myszczyszyn@zut.edu tel. 91 449 69 99

dr Janusz Myszczyszyn, Piramidy finansowe – sposób na życie czy nieobliczalne ryzyko dla Kowalskiego
janusz.myszczyszyn@zut.edu.p l tel. 91 449 69 99
 

Autor:  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
23.12.2014

Lista załączników: