przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Oferta edukacyjna ZUT dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni Uczniowie, jeśli chcecie nas poznać, poczuć atmosferę szkoły wyższej i dowiedzieć się więcej o zagadnieniach szeroko pojętej ekonomii? Wystarczy zadzwonić i umówić się na zajęcia w dogodnym dla obu stron terminie. Jest też możliwość zorganizowania takich spotkań bezpośrednio w Państwa placówce.

Wydział Ekonomiczny ZUT w Szczecinie przygotował dla młodzieży licealnej specjalny, bezpłatny PROGRAM ROZWOJOWY oparty na wykładach, prezentacjach i zajęciach warsztatowych dotyczących problematyki ekonomicznej. Mają one na celu rozbudzenie zainteresowań młodzieży i pogłębienie ich wiedzy oraz praktyczną prezentację zagadnień przy wykorzystaniu kadry i bazy dydaktycznej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie. Zajęcia będą prowadzone przez naszych najlepszych pracowników naukowo-dydaktycznych. Spotkania będą prowadzone w przystępnym, przemawiającym do wyobraźni uczniów języku, który pozwoli lepiej przyswoić poruszane podczas zajęć zagadnienia. W przygotowanej przez nas ofercie znajduje się lista tematów z przykładowym czasem ich prezentacji. Możecie Państwo w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia dowolnie dostosowywać ich czas oraz zakres tematyczny.

Zapraszamy do nas

Wydział Ekonomiczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Żołnierska 47
Kontakt: mgr inż. Elżbieta Młynek, tel. 914496950, e-mail: elzbieta.mlynek@zut.edu.pl

OFERTA ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ NA WYDZIALE EKONOMICZNYM ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

Propozycja tematów:

Dr Joanna Hernik, Marka produktu
joanna.hernik@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 08

Celem działań marketingowych może być stworzenie i wprowadzenie nowego produktu, a także wykreowanie jego marki. Zaproponowany wykład wyjaśniał więc będzie, dlaczego marka jest ważna, jak się ją tworzy i jak należy nią zarządzać, aby nie traciła na wartości. Poprzez analizę struktury przykładowych marek uczestnicy zdobędą umiejętność samodzielnego budowania marki.

Dr Joanna Hernik, Reklama
joanna.hernik@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 08

Każdy producent myśli o tym, jak poinformować potencjalnych odbiorców o swojej ofercie. Jeśli do informowania będzie używał komunikatów trafiających do ludzi przez telewizję, radio, prasę, kino, czy Internet, wówczas będziemy mówić o reklamie. Tak więc wykład będzie traktował o tym, czym jest reklama, jak się ją tworzy i dlaczego ciągle jest tak popularnym sposobem komunikowania się z otoczeniem. Uczestnicy zdobędą umiejętność identyfikowania symboli stosowanych w reklamach.

Dr Piotr Nowaczyk, Źródła kryzysu w Europie
piotr.nowaczyk@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 20

Dobra koniunktura gospodarcza w Europie w pierwszej dekadzie XXI wieku, uśpiła czujność wielu ekonomistów. Sądzono, iż wzrost gospodarczy jest niezagrożony i ma charakter permanentny. Niestety rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Nagłe załamania gospodarek państw europejskim było następstwem wielu niekorzystnych następstw. Najważniejsze z nich to: nadmierne zadłużenie sektora publicznego oraz prywatnego, zbyt ekspansywna polityka kredytowa instytucji finansowych oraz duża ilość taniego pieniądza.

Dr Arkadiusz Malkowski, Razem czy osobno? Polityczne i gospodarcze zawirowania wokół zintegrowanej Europy
arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 23

Wykład przedstawia proces budowy jedności europejskiej w kontekście zmian geopolitycznych zachodzących w XX i XXI wieku. Wskazuje na korzyści i koszty procesu integracji europejskiej oraz wyzwania stojące przed Europą.

Dr Arkadiusz Malkowski, Konkurencyjność regionu na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego
arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 23

Wykład przedstawia proces budowania konkurencyjności regionalnej na przykładzie regionu pogranicza polsko-niemieckiego. Wskazuje na potrzebę sterowania rozwojem regionów w kontekście procesów globalizacji i glokalizacji, na przykładzie polskiego regionu przygranicznego.

Dr Arkadiusz Malkowski Konkurencyjność strefy przygranicznej na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego
arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl tel. 91 449 69 23

Wykład przybliża pojęcie konkurencyjności i innowacyjności. Na przykładzie polsko-niemieckiego pogranicza wykazywany jest potencjał społeczno-gospodarczy mogący przyczynić się do rozwoju strefy przygranicznej. Dzięki synergii możliwe jest budowanie trwałych podstaw konkurencyjności regionu podzielonego granicą.

Dr Arkadiusz Malkowski, Co z tą globalizacją?
arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 23

Zjawisko globalizacji jest jednym z najczęściej komentowanych pojęć ekonomicznych w ostatnich latach. Wykład przedstawia różne ujęcia globalizacji. Wskazuje na korzyści i koszty procesów globalizacyjnych oraz na wyzwania, jakie stoją przed współczesnym światem w kontekście konkurencyjności, liberalizacji i integracji.

Dr Arkadiusz Malkowski, Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości społecznej - prezentacja dostępnych źródeł finansowania
arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 23

Ekonomia społeczna wskazuje na potrzebę dostrzeżenia problemów tej części społeczeństwa, które dotychczas było wykluczone z życia społeczno-gospodarczego. Tworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pracy, zmiana modelu pomocy społecznej, przywracanie ludziom wiary w własne siły to wyzwania stojące przed ekonomią społeczną. W Europie istnieje już ponad 1 mln. podmiotów ekonomii społecznej. Ich rozwój możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu udzielanemu z różnych źródeł. Wykład poświęcony jest wskazaniu możliwości finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Dr Arkadiusz Malkowski, Marketing mix – zintegrowane oddziaływanie marketingowe
arkadiusz.malkowski@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 23

Marketing-mix jest zbiorem narzędzi marketingowych, które przedsiębiorstwo stosuje w celu realizacji zamierzonych celów marketingowych na docelowym rynku działania.
Kompozycja marketingu-mix polega na harmonijnym łączeniu wartościowych produktów z atrakcyjnymi cenami, kanałami dystrybucji zapewniającymi dogodność warunków zakupu i ze skuteczną i efektywną promocją.

Dr Rafał Mazur, Innowacyjność polskiej gospodarki
rafal.mazur@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 07

Wykład obejmuje analizę sytuacji w zakresie generowania i wykorzystania nowych rozwiązań w Polsce oraz wskazanie jakie warunki powinny zostać spełnione, aby w przedsiębiorstwach powstawały pomysły, które potencjalnie mogłyby być innowacjami.

Dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Rachunkowość dla niewtajemniczonych
mrydzewska@zut.edu.pl, tel. 91 449 69 37

Przedsiębiorca potrzebuje określonych informacji, które umożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych. Informacje te są generowane przez rachunkowość. W trakcie warsztatów realizowanych pod hasłem „Rachunkowość dla niewtajemniczonych” uczestnicy poznają zarządcze aspekty prowadzenia rachunkowości, to jest praktyczne zagadnienia optymalizacji kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, kalkulacji kosztów jednostkowych wytworzenia wyrobów/usług, prowadzenia operacyjnych rachunków decyzyjnych itp.

Dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk, PIT, CIT, VAT, czyli rachunkowość a podatki
mrydzewska@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 37

Głównym celem prowadzenia ewidencji (ksiąg) podatkowych jest dostarczenie informacji koniecznych do prawidłowego ustalenia zobowiązań podatkowych. W związku z tym wkład dotyczy podatkowych aspektów prowadzenia rachunkowości przez przedsiębiorców i przybliża też uczestnikom problematykę optymalizacji obciążeń podatkowych działalności gospodarczej.

Dr Marzena Rydzewska-Włodarczyk, Etyka w rachunkowości
mrydzewska@zut.edu.pl, tel. 91 449 69 37

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podejmowaniem różnych decyzji i działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów. Chęć ich realizacji niejednokrotnie prowadzi do zachowań nieetycznych, w tym do nadużyć i/lub oszustw. Zachowania nieetyczne powinny być identyfikowane i odpowiednio wcześnie eliminowane. Zajęcia dotyczą zagadnień etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej i wskazują przesłanki popełniania oszustw i nadużyć gospodarczych.

dr Zofia Sawicka-Kluzniak Interpretacja sprawozdań finansowych jednostki gospodarczej
zofia.sawicka-kluzniak@zut.edu.p l tel. 91 449 69 32

dr inż. Marlena Prochorowicz - Komunikacja społeczna i międzykulturowe negocjacje biznesowe
marlena.prochorowicz@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 75

dr inż. Marlena Prochorowicz - Atrakcyjność turystyki uzdrowiskowej a rynek pracy
marlena.prochorowicz@zut.edu.pl  tel. 91 449 69 75

dr Sylwia Gołab, Jak uniknąć błędów w ocenianiu?
sylwia.golab@zut.edu.pl tel. 91 449 69 19

dr Janusz Myszczyszyn, Ekonomia z bykiem i niedźwiedziem w tle
janusz.myszczyszyn@zut.edu tel. 91 449 69 99

dr Janusz Myszczyszyn, Piramidy finansowe – sposób na życie czy nieobliczalne ryzyko dla Kowalskiego
janusz.myszczyszyn@zut.edu.p l tel. 91 449 69 99
 

Autor:  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
23.12.2014

Lista załączników:

przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie