przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Program profilaktyki wad postawy schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych

Głównym celem programu jest skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy i schorzeniami narządu ruchu oraz podjęcie działań terapeutycznych i edukacyjnych w zakresie programu.

Realizator programu: ST MEDICAL Patrycja Kwiatkowska ul. Twardowskiego 12 w Szczecinie

Koordynator programu: pani Patrycja Kwiatkowska tel. kontaktowy 531-50-90-90

Adresaci programu: Program skierowany jest do wszystkich uczniów klas I uczęszczających do szczecińskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych do ich rodziców/opiekunów oraz dyrektorów i nauczycieli szkół. Planowa liczba odbiorców programu to ok. 8.649 osób uczniów.

Czas realizacji programu: marzec 2018 r.- listopad 2020 r.

Warunkiem przystąpienia do programu jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego wyrażona na formularzu Ankieta wiedzy/świadomości rodziców/opiekunów prawnych na temat wad postawy.

Miejsce realizacji programu:
ST MEDICAL Patrycja Kwiatkowska ul. Twardowskiego 12 w Szczecinie; tel. kontaktowy 531-50-90-90 w dni pracy ST MEDICAL tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Etapy realizacji programu:

I. Pierwszy etap: prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej adresowanej do dyrektorów i kadry pedagogicznej szczecińskich szkół podstawowych oraz dzieci z grupy docelowej i ich rodziców/ opiekunów prawnych z pozyskaniem pisemnej świadomej zgody na udział dziecka w programie ( formularz Ankieta wiedzy/świadomości rodziców/opiekunów prawnych na temat wad postawy).

II. Drugi etap:
a) przeprowadzenie w placówkach szkolnych działań edukacyjno-informacyjnych o wadach postawy i ich prewencji dla zainteresowanych nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział w ,,programie” w terminach uzgodnionych z dyrektorami szczecińskich szkół podstawowych;
b) przeprowadzenie przesiewowych badań wad postawy dzieci za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego przez lekarza ortopedę lub wykwalifikowanego fizjoterapeutę w jednostce szkolnej lub w gabinecie realizatora programu (w tym: przeprowadzenie testu zgięciowego Adamsa, ocena wartości kąta rotacji tułowia, ocena fotogrametryczna Moire'a), celem podzielenia populacji badanej na trzy podstawowe grupy:
grupa A – dzieci z postawą prawidłową, niewymagające podjęcia obecnie żadnych działań terapeutycznych i skierowane do oddziaływania edukacyjno- prewencyjnego w ramach ,,programu”;
grupa B – dzieci z ograniczeniami, wymagające dodatkowych zajęć ruchowych/korekcyjnych;
grupa C – dzieci niepodlegające potencjalnym oddziaływaniom korekcyjnym w ramach zajęć grupowych i indywidualnych, skierowane do oddziaływania edukacyjnego w ramach „programu” z zaleceniem indywidualnych oddziaływań w poradniach specjalistycznych wraz z przesiewowym badaniem lekarskim;
c)zakwalifikowanie dziecka z wykrytą wadą postawy do działań korekcyjnych bądź w przypadkach skrajnych zaburzeń skierowanie do specjalistycznej placówki medycznej w ramach świadczeń NFZ, bądź innego ośrodka leczniczego;
d)poddane dzieci z grupy B indywidualnym oddziaływaniom prowadzonym przez fizjoterapeutów w szkołach lub w placówce realizatora ,,programu”;
e)dostarczenie w formie wydruku zestawu ćwiczeń dostosowanego do zdiagnozowanej wady postawy do wykonywania w domu pod okiem rodzica/opiekuna prawnego;
f) przeprowadzenie zajęć korekcyjnych 1 raz tygodniu przez 12 tygodni oraz zajęć korekcyjnych utrwalających 1 raz w miesiącu przez 3 miesiące;
g)przeprowadzenie wizyty kontrolnej po 3 miesiącach w jednostce szkolnej bądź w placówce realizatora ,,Programu” oraz weryfikacja postępów rehabilitacji;
h) przeprowadzenie ankiety satysfakcji/wiedzy rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli;
i) sporządzenie pisemnej informacji dla rodzica/opiekuna prawnego obejmującej wynik badania i zalecenia w zakresie profilaktyki wad postawy.

Wszystkie chętne osoby do udziału w programie prosimy o kontakt z ST MEDICAL Patrycja Kwiatkowska ul. Twardowskiego 12 w Szczecinie; tel. kontaktowy 531-50-90-90.

Lista załączników:

Autor:  Wydział Spraw Społecznych 
13.03.2018