przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Wojewódzki Konkurs Literacki

 

REGULAMIN XI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
OTO JA I TY
ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Szczeciński oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie i Zespół Szkół Salezjańskich w Szczecinie po raz jedenasty organizują Wojewódzki Konkurs Literacki; w tym roku pod tytułem Oto ja i ty . W konkursie może wziąć udział każdy uczeń województwa zachodniopomorskiego klas: IV - VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz szkoły ponadpodstawowej.

Honorowy patronat nad konkursem objął Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

           Kategorie wiekowe / ich nazwy:

  • uczniowie klas IV – VI / SP 1
  • uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej i klas III szkół gimnazjalnych / SP 2
  • czniowie szkół ponadpodstawowych / PP

Szkoła ma prawo zgłosić 5 prac uczniowskich w kategorii klas IV-VI (SP 1. ), 3 z klasy VII I VIII (SP 2.), 2 z gimnazjum (SP2), 5 ze szkoły ponadpodstawowej (PP).

Prace literackie (forma dowolna) muszą być opatrzone godłem oraz informacją o tym, do której kategorii należą. Prosimy o stosowanie wskazanych wyżej skrótów (bez podawania numeru szkoły); również w przypadku zespołów szkół konieczne jest wskazanie konkretnego poziomu szkoły.
Informujemy, że z powodów organizacyjnych prace niespełniające powyższych kryteriów oraz nadesłane po ustalonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą uwzględnione w konkursie!

Wszystkie pozostałe dane dotyczące autora i szkoły (imię, nazwisko autora, nazwa, adres i telefon szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz e-mail opiekuna lub uczestnika) winny znajdować się w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem. (Ze względów formalnych prosimy, aby godło nie było wyrażone symbolem plastycznym. ) W związku z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych W TEJ SAMEJ KOPERCIE POWINNY znajdować się wypełnione i podpisane załączniki : 2a/2b oraz 2c ( do pobrania na stronie SNaP- u: www.snapszczecin.blogspot.com)

Na prace czekamy do 18 stycznia 2019 roku pod adresem:
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Al. Piastów 12
70-331 Szczecin
z dopiskiem na kopercie: KONKURS LITERACKI

Prace zostaną ocenione przez komisję składającą się z nauczycieli języka polskiego – członków SNaP-u, a pod uwagę będą brane następujące kryteria:

  • oryginalność wypowiedzi w zakresie formy i treści,
  • bogactwo środków stylistycznych,
  • poprawność językowa,
  • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronach internetowych
SNaP-u www.snapszczecinblogspot.com i I LO w Szczecinie www.lo1.szczecin.pl. 15 lutego 2009r.

Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 20 marca 2019 roku o godz. 14: 00 w auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ulicy Ku Słońcu 124 w Szczecinie.

Laureaci o wynikach zostaną powiadomieni e-mailowo zgodnie z podanymi adresami.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika i jego opiekuna niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych prac, nieodsyłania prac nienagrodzonych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania w czasie uroczystego zakończenia konkursu i wręczenia nagród oraz umieszczenia zdjęć na swoich stronach internetowych.
Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować do Anny Kondrackiej-Zielińskiej (nauczycielki języka polskiego i członkini SNaP-u): akondr@interia.pl; lub tel. do I LO: 91 484 18 72.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.


Organizatorzy:
Szczeciński oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie i Zespół Szkół Salezjańskich w Szczecinie
 

Autor:  Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów 
11.12.2018