przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Kwalifikacja wojskowa 2020

TEZY DO INFORMACJI O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

1. Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia 21 li-stopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Na mocy art. 37 przywołanej ustawy, kwalifikacja wojskowa w okresie pokoju należy do wła-ściwości Ministra Spraw Wewnętrznych, natomiast jej przeprowadzenie na terenie kraju zarządzają na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej, wydając każdorazowo stosowne rozporządzenie.

2. Kwalifikacja wojskowa, to stawienie się osób, które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

3. Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu:
a) ustalenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej
b) wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojsko-wej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP
c) założeniu i aktualizacji ewidencji wojskowej
d) wydanie wojskowych dokumentów osobistych

4. Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie – każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

5. W bieżącym roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019., poz. 1981), w okresie od 03 lutego do 30 kwietnia 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2001 (19 – letnich) oraz mężczyzn urodzonych w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto, obo-wiązkowi stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1999 – 2000, którzy:

- zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

6. Na terenie Gminy Miasto Szczecin pracować będą dwie powiatowe komisje lekarskie w lokalu GUSTAW SECURITAS. ul. Firlika 19 w Szczecinie – obok Przychodni EVOMED:

  • Nr 1 – dla osób o nazwiskach zaczynających się na litery „A” – „O” – w terminie od 14 lutego do 21 kwietnia 2020 r.;
  • Nr 2 – dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery „P” – „Ź” –w terminie od 14 lutego do 26 marca 2020 r.

Przed w/w komisjami stanie około 2280 mężczyzn.

7. Do kwalifikacji wojskowej wzywane będą kobiety urodzone w latach 1996 – 2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku szkol-nym 2019/2020 kończą naukę w:

  • publicznych i niepublicznych uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku: analityka medyczna, biotechnologia, ratownictwo medyczne, lekarskim, lekarsko – dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, weterynaria i psychologia;
  • szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodzie technik weterynarii, technik medyczny, laborant, diagnosta laboratoryjny; albo są studentkami lub absolwentkami tych szkól lub kierunków.

8. Osoby stające do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązane są przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, w przypadku kłopotów zdrowotnych również dokumenty dotyczące stanu zdrowia oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki (np. aktualna legitymacja szkolna).

9. Nieotrzymanie lub nie przyjęcie wezwania z Urzędu Miasta Szczecin przez osoby urodzone w latach 1996 - 2000, nie zwalnia je od obowiązku stawienia się do kwa-lifikacji wojskowej.

10. Osoby, które dostaną wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie kolidującym z innymi ważnymi przedsięwzięciami, mogą zgłaszać się w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

11. Dokładne informacje o kwalifikacji wojskowej zostaną podane w obwieszczeniach Wojewody Zachodniopomorskiego, rozplakatowanych 16 stycznia 2020 r. w najbar-dziej widocznych i uczęszczanych miejscach. Obwieszczenia te stanowią również we-zwanie do kwalifikacji wojskowej.

12. W stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez usprawiedli-wienia lub odmawiają poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią doku-mentów, których przedstawienie zostało nakazane, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zostanie zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję lub w myśl art. 224 pkt 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wymierzone sankcje karne przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.
  

Autor:  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochorony Ludności 
16.01.2020
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją