przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs na prowadzącego publiczną szkołę podstawową

Ogłoszony został konkurs na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową. Placówka mieścić się będzie w miejscu rozwiązanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie przy ul. Budziszyńskiej 2.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które prowadzą publiczną szkołę podstawową lub deklarują wolę prowadzenia publicznej szkoły podstawowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe.

Warunkiem udziału w konkursie jest m.in. przedstawienie oferty edukacyjno-wychowawczej obejmującej informację o: wizji i celach organizacji szkoły w zakresie kształcenia, opieki i wychowania, oferowanych warunkach nauki wychowania i opieki, warunkach zatrudnienia kadry pedagogicznej, rekrutacji uczniów, zarządzaniu, współpracy ze środowiskiem lokalnym, doposażeniu bazy lokalowej, sposobie finansowania działalności szkoły, zatrudnieniu administracji i obsługi. Oferent biorący udział w konkursie musi się ponadto zobowiązać do nieprzekształcania szkoły w placówkę niepubliczną.

 

Terminy i gdzie składać dokumenty

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego, w majątku Gminy Szczecin po rozwiązywanym z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie, ul. Budziszyńska 2” w Sekretariacie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin w nieprzekraczalnym terminie wpływu do godziny 15.00 dnia 21.02.2019 r.

 

Konkurs odbędzie się 22 lutego 2019 r., o godz. 10.00 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

Z wybranym oferentem, po uzyskaniu wymaganych pozytywnych opinii Komisji Rady Miasta Szczecin ds. Edukacji i Komisji Rady Miasta Szczecin ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa Rady Miasta Szczecin, zawarta zostanie umowa użyczenia nieruchomości po rozwiązywanym z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie przy ul. Budziszyńskiej 2 na okres 10 lat.

Więcej informacji na stronie konkursu.

 

Centrum Informacji Miasta
UM Szczecin

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
06.02.2019