przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny konkurs "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa"

VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

PLASTYCZNO - TECHNICZNY:

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA”

 

 

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 53,
ul. Budzysza Wosia 8/9
71- 273 Szczecin
tel. (091) 4873496

CELE:
1. Kultywowanie polskich tradycji świątecznych.
2. Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka i uzdolnień plastycznych.
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

REGULAMIN:
1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
- uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas 0 – VI,
- autor może dostarczyć tylko jedną pracę,
- materiały dowolne trwale umocowane,
- praca przestrzenna z zawieszką do zawieszenia na choince.

2. Kryteria oceny prac:
- oryginalność i pomysłowość,
- zastosowana technika i wykorzystanie ciekawych materiałów, w tym ekologicznych.

3. Prace mogą być wykonane na zajęciach pod kierunkiem nauczyciela lub z pomocą członków rodziny.

4. Nagrody: Jury przyzna nagrody główne oraz dodatkowo wyróżnienia najlepszym pracom w kategoriach wiekowych : klasy 0- I, II – III, IV - VI. Uczestnicy otrzymają dyplomy, a opiekunowie podziękowania.

5. Zasady przyjmowania prac: Prace należy dostarczyć do dnia 16 grudnia 2016 r. z dopiskiem „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” do świetlicy szkolnej w godz. 7.00 – 17.00.
Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i mieć trwale przymocowaną metryczkę uczestnika załącznik nr 2 (wypełniony dużymi literami). Dane uczniów z jednej szkoły powinny być wpisane na listę zbiorczą - załącznik nr 1(wypełniony dużym literami).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz umieszczenia zdjęć z finałów na własnej stronie internetowej. Prace zostaną sprzedane podczas kiermaszu świątecznego w kolejnym roku szkolnym, a uzyskane fundusze przeznaczone będą na zakup zabawek i materiałów plastycznych dla małych pacjentów z oddziału Św. Mikołaja przy Szpitalu, ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.

7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień, które odbędzie się w styczniu.

Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu – p. Jolanty Kozieł (tel. kom. 0501933450)

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.


Organizatorzy:
Jolanta Kozieł
Inga Ponikowska
Jadwiga Piłatowska
Jolanta Piotuch
Alicja Więckowicz


 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 53 
06.12.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie