przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Miejski Konkurs Plastyczny

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ Mamo, tato, niech to będzie bezpieczne lato”


I ORGANIZATOR

Organizatorem miejskiego konkursu plastycznego „Mamo, tato, niech to będzie bezpieczne lato” jest Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Małopolska 22, 70 – 515 Szczecin, telefon/fax. (91) 433 58 97, e-mail: sekretariat@lo12.szczecin.pl , www.lo12.szczecin.pl .
Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za Konkurs są: Joanna Charęza (joanna.chareza@wp.pl ), i Elżbieta Bobrowska (elzbietabobrowska@wp.pl )

II MIEJSCE I TERMIN
Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora.
Termin nadsyłania prac konkursowych - do dnia 9 maja 2016 roku (na adres organizatora).

III CELE KONKURSU

 1. Upowszechnienie edukacji na temat bezpieczeństwa.
 2. Promowanie wiedzy na temat zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas, wakacji.
 3. Kształtowanie prawidłowych zachowań w celu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, które mogą zdarzyć się podczas wakacji.
 4. Dostarczenie wiedzy na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
 5. Kształtowanie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo oraz za bezpieczeństwo innych osób.
 6. Kształtowanie pożądanych postaw na temat bezpieczeństwa.
 7. Przybliżenie dzieciom znaków i przepisów obowiązujących w ruchu drogowym.
 8. Dostarczenie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.


IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie czytelnie podpisanych na odwrocie prac: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, nazwa i adres szkoły, oraz imię i nazwisko opiekuna wraz z jego adresem e-mail lub telefonem.
 2.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.


Odbędzie się w następujących kategoriach:

prace plastyczne

 • Klasy 0 – III SP;
 • Klasy IV – VI SP;

grafika komputerowa

 • Klasy 0 – III SP;
 • Klasy IV – VI SP;

3. Kryteria oceny prac:

 • wrażenia artystyczne,
 • zachowanie tematu Konkursu,
 • samodzielność wykonania,
 • staranność wykonania.

4. Przedmiotem Konkursu są prace promujące bezpieczny styl życia podczas wakacji.
5. Technika prac plastycznych: dowolna (wyłączając prace przestrzenne).
6. Format prac plastycznych: A3 lub A2. Prac nie należy oprawiać.
Prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę. Nie należy zwijać prac!

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Uroczyste ogłoszenie wyników, ekspozycja prac i wręczenie nagród odbędzie się dnia 24 maja 2016 roku w Zespole Szkół Sportowych (godzina rozpoczęcia i ewentualne zmiany zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z informacją o laureatach).
 2. Organizator nie powiadamia indywidualnie laureatów, opiekunów ani szkół. Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronie szkoły - www.lo12.szczecin.pl  , na portalu PLANETA SZTUKI  www.planetasztuki.pl ).
 3. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów i nagrodzi ich. Nagrody przyznawane będą w każdej kategorii.
 4. Istnieje możliwość odbioru nieodebranych na uroczystości nagród w terminie 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 5. Organizator może przyznać specjalne wyróżnienia.
 6. Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

VI WARUNKI DODATKOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Do 16 maja 2016 roku zostaną ogłoszone wyniki na stronie organizatora i na stronie Portalu „Planeta Sztuki”.

Autor:  Zespół Szkół Sportowych 
08.04.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie