przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Dożywianie w szkołach

Szkolne obiady

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami rodziców, dyrektorów szkół, rad rodziców informujemy iż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie nieprzerwanie realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” zgodnie z jego zasadami. Finansowanie obiadów dla dzieci najbardziej potrzebujących nie zostało wstrzymane, wszystkie dzieci spełniające kryteria programu są objęte wsparciem.

 

Celem programu jest m. in. ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

Zgodnie z zasadami określonymi przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w 2013 roku pomoc może zostać przyznana:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

bezpłatnie jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej – tj. 771 zł na osobę w rodzinie.

 

Podstawową drogą przyznania pomocy jest wniosek od rodziców złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wystawienie decyzji administracyjnej. (Przypominamy iż korzystanie ze wsparcia z programu Rodzina 500 + nie wpływa na wysokość kryterium dochodowego)

 

W szczególnie uzasadnionych i trudnych przypadkach, kiedy dziecko zgłasza nauczycielowi chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły może poinformować MOPR o konieczności objęcia danego dziecka wsparciem. W tej sytuacji posiłek zostaje wydany na podstawie skierowania, bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

 

Zgodnie z interpretacją Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej udzielenie pomocy w takich przypadkach ma charakter pomocy doraźnej i incydentalnej. Nie może zatem mieć charakteru długofalowego i być przyznawana na okres kilku miesięcy, semestru lub roku szkolnego. Ponadto pomoc w formie posiłku powinna być przyznana przede wszystkim po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i w oparciu o wydaną decyzję administracyjną. Wówczas udzielana pomoc będzie mieć charakter długookresowy.

 

Dodatkowo każdego miesiąca MOPR musi przeprowadzić weryfikację osób, które otrzymują wsparcie na podstawie zgłoszenia dyrektora placówki, ponieważ zgodnie z zasadami programu określonymi przez Ministerstwo liczba dzieci otrzymujących pomoc bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego nie może przekroczyć 20 % ogólnej liczby dzieci objętych wsparciem. Zapis ten jasno wskazuje iż ww. procedura winna być wykorzystywana w najpilniejszych i najtrudniejszych przypadkach.

 

Od początku września do MOPR trafiają informacje od dyrektorów szkół na temat dzieci, które są w szczególnie trudnej sytuacji, nawet w ilości ponad 100 osób w jednym piśmie. Po weryfikacji okazuje się iż część dzieci z danej listy jest z rodzin, które już otrzymywały pomoc w zakresie dożywiania lub też przekraczają kryterium dochodowe pozwalające na przyznanie pomocy. Ta sytuacja zaniepokoiła MOPR i skłoniła do poproszenia dyrektorów szkół, aby dokonywali zgłoszeń zgodnie z kryteriami programu.

 

Finansowanie programu nie jest zagrożone, jedyną kwestią w momencie przyznawania wsparcia jest podjęcie decyzji z jakiej procedury korzystać. Nie ma też konieczności przeprowadzania zbiórki pieniędzy przez radę rodziców na finansowanie obiadów dla dzieci z najuboższych rodzin.

 

W momencie gdy rodzina spełnia kryteria programu nie ma żadnych przeciwskazań, aby przyznać pomoc w formie gorącego posiłku dla dziecka w sposób długofalowy czyli w drodze decyzji administracyjnej, po wykonaniu wywiadu środowiskowego.

 

Apelujemy do dyrektorów szkół oraz rad rodziców, aby w przypadku wątpliwości kontaktowali się z właściwym miejscowo Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w celu uzyskania szczegółowych informacji nt. zasad programu - w szczególności przepisów dotyczących procedury przyznania wsparcia.

 

ROPR Zachód: ul. Abramowskiego 19, tel. 91 46 46 160

ROPR Śródmieście: ul. Jagiellońska 62A, tel. 91 48 07 020

ROPR Północ: ul. Strzałowska 9, tel. 91 43 28 440

ROPR Prawobrzeże: ul. Struga 10/12, tel. 91 46 68 046

Autor:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
27.09.2016
Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie