przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Konkurs Fotograficzny "Równoległość w przyrodzie"

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych
“ RÓWNOLEGŁOŚĆ W PRZYRODZIE”

,,Temu, kto nie zna matematyki, trudno spostrzec głębokie piękno przyrody”
R. Feynman

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 46 w Szczecinie

CELE KONKURSU:
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i matematycznych
• Zwrócenie uwagi na występowanie zagadnień matematycznych w otaczającym nas świecie
• Zachęcanie do obserwowania i podziwiania przyrody
• Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie związków matematycznych w przyrodzie
• Uświadomienie życiowej użyteczności matematyki

WARUNKI KONKURSU:
1. Uczestnicy wykonują fotografie obiektów przyrodniczych, w którym można dostrzec równoległość
2. Prace powinny być wykonane indywidualnie
3. Fotografie w formie papierowej mogą być wykonane dowolną techniką
4. Format zdjęcia nie powinien być mniejszy niż 15 cm X 21 cm
5. Do pracy należy dołączyć wizytówkę zawierającą informacje:
a) imię i nazwisko autora
b) nazwa i adres szkoły
c) imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonano pracę, nr tel. kontaktowego

Fotografię wraz z wizytówką prosimy przesyłać pocztą (z dopiskiem „Równoległość w przyrodzie”) na adres placówki:

Szkoła Podstawowa nr 46
Felczaka 13
71-417 Szczecin

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.30

6. Spośród nadesłanych prac jury wyłoni laureatów konkursu.
Przy ocenie prac stosowane będą następujące kryteria: zgodność z tematem, estetyka, (kompozycja, jakość zdjęcia), oryginalność pomysłu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu).
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac nadesłanych na konkurs bez konieczności ich zwrotu.
9. Uczestnik może nadesłać jedną fotografię.
10. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie automatycznie akceptuje regulamin i jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie danych (imienia i nazwiska autora oraz opiekuna, nazwy szkoły) na stronie internetowej SP 46.

TERMINY:
• dostarczenie prac: do 28 maja 2018 r.
• ogłoszenie wyników: do 8 czerwca 2018 r. na stronie internetowej szkoły: sp46.szczecin.pl;
• opiekunowie laureatów konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów:
symetriawprzyrodzie@wp.pl

Organizatorzy konkursu:
Hanna Lango, Magdalena Zawacka – Walczak
Donata Ćmielewska, Sylwia Zielińska, Marta Poździak
 

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 46 
12.04.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie Wielki Piknik Pasji, 19 maja