przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Kompetencje na miarę czasów w ZCEMiP

Projekt pn.: „Kompetencje na miarę czasów – międzynarodowe zawodowe staże uczniowskie w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej”

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, Akcja KA122-VET - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Beneficjentem projektu była Gmina Miasto Szczecin – Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, Partnerem projektu był A.SINANIS P.C., Saloniki, Grecja.

Wartość projektu: 55 578,00 Euro - dofinansowanie ze środków europejskich: 55 578,00 Euro.

Okres realizacji projektu od dnia 01 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Projekt realizowany był na rzecz szkoły, uczniów oraz grona pedagogicznego Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie w siedzibie szkoły oraz w przedsiębiorstwach branżowych usytuowanych w mieście Saloniki w Grecji.

Celem projektu było:

  1. zwiększenie szans na zatrudnienie w wyuczonym zawodzie 24 uczniów klas 3 i 4 (w tym 1 osoba z niepełnosprawnością, bądź specjalnymi potrzebami) Technikum Politechnicznego w Szczecinie do końca 2023r.;
  2. wzrost efektywności kształcenia zawodowego w ZCEMiP poprzez podniesienie poziomu kompetencji językowych i pedagogicznych 6 przedstawicieli kadry Technikum Politechnicznego w Szczecinie do końca 2023r.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Uczniowskie staże zawodowe w greckich przedsiębiorstwach branżowych konsumujące działania zbieżne z podstawą programową szkoły w poszczególnych zawodach, wybiegając poza ramy realizowane w ZCEMiP dla 24 uczniów klas 3 oraz 4 ZCEMiP kształcących się w zawodach: technik mechatronik, technik mechanik i mechanik okrętowy, w tym jedna osoba niepełnosprawna lub o specjalnych potrzebach;
  2. Realizacja Job Shadowing w instytucji edukacyjnej, zgodnej z ZCEMiP co do profilów kształcenia zawodowego, obejmującego poznanie pracy w szkole zagranicznego partnera, udział kadry dydaktycznej w specjalistyczno - metodycznych szkoleniach skierowanych do 6 nauczycieli zawodu/organizatorów pozaszkolnych form wsparcia ZCEMiP do podobnej placówki w Grecji.

Wsparciem zostało objętych 24 uczniów oraz 6 nauczycieli ZCEMiP.

Powołana została równościowa w zakresie płci Komisja Rekrutacyjna: koordynator, pedagog szkoły, przedstawiciel Rady Rodziców, która przygotowała "Regulaminu rekrutacji” (umieszczony na stronie WWW i tablicy informacyjnej) oraz kryteria naboru, zastosowana została waga punktowa.

1. Uczniowie - kryteria obligatoryjne: uczennica/uczeń ZCEMiP w ramach 3 - 4 klasy w jednym z 3 zawodów objętych grupą docelową, kryteria premiujące: kobieta, osoba niepełnosprawna lub osoba o specjalnych potrzebach + 5pkt.; z terenu wsi lub w trudnej sytuacji ekonomicznej lub semestralna ocena z języka angielskiego - pow. "4" + 3pkt.; średnia ocen pow. "3,5" + 2pkt. Ostatnim kryterium była kolejność zgłoszeń - przy równej ilości pozostałych punktów.

2. Nauczyciele lub organizatorzy pozaszkolnych form wsparcia - kryteria obligatoryjne: nauczyciel lub organizator pozaszkolnych form wsparcia w ZCEMiP z minimalnym jednorocznym stażem pracy w szkole; znajomość j. angielskiego na poz. min. B1. Przykładowe kryteria premiujące: zaangażowanie w pracę na rzecz podnoszenia jakości funkcjonowania szkoły + 3pkt.; prowadzenie przez nauczyciela zajęć w klasie wielokulturowej + 2pkt.; niski poziom absencji uczniów + 2pkt. Ostatnim kryterium była kolejność zgłoszeń - przy równej ilości punktów po zsumowaniu ich w ramach pozostałych kryteriów.

Staże, ze względu na charakter edukacyjny oraz branżowy szkoły, odbywały się w greckich przedsiębiorstwach tożsamych branżowo z kierunkami kształcenia realizowanymi w ZCEMiP w Szczecinie, przy uwzględnieniu priorytetów rozwojowych regionu w powiązaniu z realizowanymi w ramach RPO WZP 2014 - 2020 Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Zachodniopomorskiego.

Obserwacja zajęć umożliwiła porównanie naszego procesu kształcenia z innym, realizowanym w Europie. Miała sprzyjać budowaniu międzynarodowych relacji w kontekście pogłębiania zasobów wiedzy i wyobrażeń nauczycieli o strategiach w dziedzinie kształcenia oraz pracy z młodzieżą w krajach europejskich.
Cel: poznanie europejskich standardów kształcenia i umiędzynarodowienie ZCEMiP; zwiększenie poziomu otwartości kadry dydaktycznej i niepedagogicznej na społeczność międzynarodową w naszej szkole, wrażliwości kulturowej i zrozumienie różnorodności.

Uczestnicy rekrutowani byli zgodnie z przyjętym regulaminem, kryteriami, adekwatnie do zaplanowanych działań. Zasady rekrutacji opracowane były w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, w którym szczegółowo zostały opisane założenia projektu, przewidywane formy wsparcia, sposób rekrutacji, kryteria, prawa i obowiązki uczestnika.

Projekt był zgodny z zasadą równości szans wobec uczestników projektu.

Wszelkie informacje oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępna była do pobrania w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5 ZCEMiP lub u kierownika Biura Warsztatów ZCEMiP, pok. 37, tel. 43 161 12, ZCEMiP, ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, Nazwa projektu: „Kompetencje na miarę czasów – międzynarodowe zawodowe staże uczniowskie w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej” Biuro projektu: Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin, tel. +48 91 43 161 00, fax +48 91 44 20 516, kursy@zce.szczecin.pl

 

Autor:  Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
05.02.2024