przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych

Program polityki zdrowotnej „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych - Odważna ósemka”.

 Szanowni Państwo,

W ostatnich latach obserwuje się w populacji dziecięcej wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych m.in. cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo - naczyniowych, chorób układu kostno-stawowego, wad postawy. Wzrost występowania nadmiaru masy ciała wiąże się przyczynowo z innymi czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych: małą aktywnością fizyczną oraz zaburzeniami odżywiania.

Dzięki zmianie nawyków żywieniowych oraz podniesieniu poziomu aktywności fizycznej możemy dążyć do poprawy stanu zdrowia ludności, w szczególności dzieci i młodzieży.
Działając w duchu odpowiedzialności społecznej, widząc potrzebę wprowadzania programów pozwalających na dokonanie pozytywnych zmian w zachowaniach zdrowotnych społeczności lokalnej Gmina Miasto Szczecin finansuje w całości ze środków własnych program polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych- Odważna ósemka”. Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, SZKOLMED w Szczecinie.

Jednym z krytycznych okresów w rozwoju dziecka jest wiek wczesnoszkolny, w którym dochodzi do rozpoczęcia procesów dojrzewania oraz przyspieszenia wzrastania. Wpływ na odpowiednie zmiany w zakresie żywienia i aktywności fizycznej w tym okresie, może przynieść efekty zdrowotne na kolejne kilkadziesiąt lat.

Celem programu polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych - Odważna ósemka” jest:

  1. Promocja zdrowego stylu życia
  2. Dostarczenie informacji o dalszym prozdrowotnym postępowaniu
  3. Wczesne wykrycie zaburzeń metabolicznych
  4. Przeciwdziałanie rozwojowi chorób cywilizacyjnych
  5. Kwalifikacja uczestników programu do etapu specjalistycznego ( w przypadku ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych)
  6. Opracowanie szczegółowej statystycznej analizy badań do wykorzystania w szkolnych programach wychowania zdrowotnego

W związku z powyższymi celami oraz zaangażowaniem Miasta Szczecin w działania nastawione na podnoszenie jakości życia mieszkańców ramach polityki zdrowotnej Miasta,
pragniemy zaproponować przeprowadzenie kompleksowych działań ukierunkowanych na poprawę stylu życia i redukcję czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Udział w programie jest dobrowolny.

Warunkiem udziału dziecka w programie jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego( formularz zgody w załączeniu).

Więcej informacji:

Infolinia - tel. 692 217 989

Koordynator programu:
dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko
dr Joanna Ratajczak

Planowany czas realizacji programu 2019-2021 rok. Program jest w całości finansowany ze środków Gminy Miasto Szczecin

Sposób realizacji programu:

Etap podstawowy: przeprowadzenie na terenie szkół populacyjnych badań przesiewowych uczniów drugiej klasy ok.6 417 dzieci w wieku 8 lat (tj.z rocznika 2011,2012 i 2013);
badania obejmują: ocenę masy ciała (pomiary antropometryczne i bioimpedancja); pomiaru ciśnienia tętniczego; pomiary sprawności krążeniowo-oddechowej (Kasch Pulse Recovery Test).

Etap specjalistyczny: na podstawie wyników badania przesiewowego, zakwalifikowane zostaną dzieci do etapu specjalistycznego ,,Programu”, w którym zostaną
przeprowadzone indywidualne cztery specjalistyczne interwencje, w tym po cztery konsultacje specjalistyczne, przez zespół specjalistów tj. lekarza, dietetyka,
psychologa i specjalistę aktywności fizycznej, poprzez:

  • objęcie roczną opieką dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodzin;
  • przeprowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin objętych opieką specjalistyczną.

Badania przeprowadzane są przez profesjonalny zespół w bezpieczny i przyjazny dla uczestnika sposób. W przypadku ewidentnych przeciwwskazań zdrowotnych zakres badania zostanie ograniczony niezbędnego minimum.

 

Warsztaty dla rodziców realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych – Odważna ósemka. Terminy: 29 luty 2020, 18 kwietnia 2020.

Lista załączników:

Autor:  Wydział Spraw Społecznych 
14.03.2019
Zaprojektuj przyszłość miasta - Szczeciński Budżet Obywatelski 2023