przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Międzyszkolny Konkurs Literacki
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

 POD TYTUŁEM „ŻYCZENIA DLA POLSKI WIERSZEM PISANE”

 

I CELE KONKURSU:

 • Rozbudzanie w uczniach miłości i szacunku do Ojczyzny;
 • Budzenie zainteresowania poezją;
 • Inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania samodzielnych prób twórczości poetyckiej oraz do publicznego prezentowania własnych utworów;
 • Rozwijanie wrażliwości oraz wyobraźni młodych Poetów.

II ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz tematycznie związany z Polską.
 • Konkurs adresowany jest do uczniów szczecińskich szkół podstawowych.
 • Nadesłane wiersze będą oceniane w czerech kategoriach wiekowych:

→ uczniowie klas I - II
→ uczniowie klas III – IV
→ uczniowie klas V - VI
→ uczniowie klas VII - VIII

 • Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, nienagradzanymi dotychczas w innych konkursach.
 • Pracę konkursową należy przesłać w jednym egzemplarzu maszynopisu (wydruk jednostronny, bez określonego limitu znaków dla utworu). Prace mogą być również napisane odręcznie

( prosimy, aby były czytelne).

 • Jeden autor może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
 • Utwór należy czytelnie podpisać, przyklejając wypełnioną metryczkę ( załącznik nr 1) na odwrocie pracy.
 • Do każdej pracy konkursowej musi zostać dołączona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego autora na przetwarzanie danych osobowych.

III TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA PRAC:

 • Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Organizatora Konkursu na adres:

ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH
UL. MĄCZNA 4
70-780 SZCZECIN
z dopiskiem na kopercie „Konkurs – wiersz o Polsce” w terminie do 31.10.2018 roku.

 • Wiersze zgłaszane są do Konkursu przez nauczyciela.
 • Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).
 • Zgłoszenie wiersza na konkurs jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do niego

na rzecz Organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych w celu publikacji na stronie internetowej szkoły szpitalnej
oraz wyeksponowaniu na oddziałach szpitalnych.

IV ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 • Jury składające się z organizatorek konkursu oraz wybranych nauczycieli pracujących w Zespole Szkół Szpitalnych, podejmie decyzję większością głosów.
 • W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane trzy nagrody ( I, II i III miejsce).
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 09 listopada 2018 roku.
 • Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.sszpitalne.edu.pl
 • Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.
 • Od decyzji Jury nie ma odwołania.

 


Organizatorki:
Danuta Rauza
Katarzyna Rupert
Agnieszka Górska
Zespół Szkół Szpitalnych
 

Lista załączników:

Autor:  Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie 
08.10.2018