przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin


Ruszyły rekrutacje do klas I i przedszkoli

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych.

Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki rodzice mogą skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajdują się również między innymi informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferty.

 

Rekrutacja do przedszkoli

W tegorocznej rekrutacji do przedszkoli publicznych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2014-2017 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają już do placówek wychowania przedszkolnego, w sytuacji, gdy chcieli by ich dziecko kontynuowało naukę w tym miejscu, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, składali deklarację u dyrektora placówki, o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do przedszkola publicznego muszą spełniać zarówno kryteria wynikające z Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (pierwszy etap rekrutacji), jak również kryteria organu prowadzącego (drugi etap rekrutacji). Informacje dotyczące kryteriów organu prowadzącego w przypadku Szczecina określa Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XXVIII/742/17 oraz Uchwała Rady Miasta nr IX/261/19.

 

Nabór do klas I szkół podstawowych

9 marca 2020 r. rozpocznie się również rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych. W głównej mierze, dotyczy ona dzieci urodzonych w 2013 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. Jednak do I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 roku).

Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Co ważne, w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

Kolejną propozycją dla rodziców dzieci 6-letnich jest również możliwość zapisania dziecka do oddziału zerowego funkcjonującego w szkole podstawowej. To doskonałe rozwiązanie, które pozwoli w łagodny sposób przygotować dziecko na rozpoczęcie nauki w szkole, a jednocześnie gwarantuje taką samą opiekę jak przedszkola – wyżywienie, odpowiednią opiekę (również w trakcie ferii zimowych, świątecznych oraz wakacji), a także warunki dostosowane do potrzeb najmłodszych.

Harmonogramy tegorocznych rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych znajdują się poniżej:

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

 • 9-27.03.2020 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 30.03-14.04.04.2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
 • 21.04.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 22-24.04.2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.
 • 27.04.2020 r. (do godz. 15.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

 • 9-27.03.2020 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 11-20.03.2020 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej SPORTOWEJ, MISTRZOSTWA SPORTOWEGO lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.
 • 24.03.2020 r. (godz. 12.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
 • 30.03-14.04.2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjedzie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 17.04.200 r. (godz. 12.00) - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
 • 17-24.04.2020 r. (do godz. 15.00) – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego
 • 27.04.2020 r. (godz. 15.00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu naborów do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta, które jest dostępne m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej: 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131259.asp?soid=DAB2557D2D684E2FA958C5625ED6FB73 

 

Drodzy Rodzice kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych,
w związku z przedłużeniem ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 kwietnia 2020 r., o ile nie będzie kolejnej zmiany, terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych, określone w Załączniku do Zarządzenia Nr 158/20 Prezydenta Miasta Szczecin zmieniającego harmonogram rekrutacji do klas I:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty
będą liczone od tej daty.

W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, które będą musiały odbyć się w ciągu 5 dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Ustalone przez szkoły prowadzące nabór do klas sportowych terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej zostaną zamieszczone na ww. stronie naboru w zakładce „Dokumenty” oraz na stronach internetowych tych szkół.
 

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
09.03.2020
Wyobraź sobie studia. ZUT wystartował z rekrutacją
Rekrutacja na Akademii Morskiej