przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Szkolenie dla nauczycieli "Medycyna bliżej szkoły..."

 

 


Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa
Nauczycieli na szkolenie

MEDYCYNA BLIŻEJ SZKOŁY
KLINICZNE ASPEKTY WYBRANYCH CHORÓB I ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE UCZNIÓW

Edycja I - uczeń z autystycznego spektrum zaburzeń (ASD)


Obszar edukacji: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

Adresaci szkolenia: nauczyciele – wychowawcy przedszkola, pedagodzy i psycholodzy szkolni, wychowawcy grup w placówkach oświatowych

Cele szkolenia: po zakończeniu szkolenia nauczyciel:

  • zna kliniczne uwarunkowania trudności ucznia/wychowanka
  • potrafi dostosować wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej do możliwości rozwojowych i psychofizycznych uczniów/wychowanków
  • zna zasady skutecznej interwencji i komunikacji wspierającej

Liczba godzin: 3

Termin szkolenia: 6 XII 2018 r. (czwartek), g. 16:00

Miejsce przeprowadzenia szkolenia:

Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie
ul. Świętoborzyców 40 (sala konferencyjna)


Maksymalna liczba osób biorących udział w szkoleniu – 30.

Indywidualny lub grupowy udział należy zgłaszać:
- w formie elektronicznej na formularzu, pobranym ze strony http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/
przesyłając na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl
- telefonicznie pod numerem: 48 91 428 29 44

Udział w szkoleniu jest bezpłatny


Prowadzący:
Małgorzata Kaczyńska
doradca metodyczny ODN


 

Autor:  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
03.12.2018