przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Porozumienie w sprawie CEO podpisane

Ważny krok przybliżający do przekazania Centrum Edukacji Ogrodniczej Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi za nami. Dziś w Warszawie zawarto porozumienie w tej sprawie.

Dokument, który w imieniu Miasta podpisał Krzysztof Soska – zastępca prezydenta Szczecina oraz Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi to jeden z ostatnich etapów, który umożliwi przekazanie placówki Resortowi. Porozumienie zakłada, że szkoła zostanie przejęta przez Resort 1 stycznia 2021 r. pod warunkiem zapewnienia w ustawie budżetowej na 2021 r. w części 32 — Rolnictwo, środków na finansowanie przejmowanych przez Ministerstwo szkół, bowiem działalność jednostek wchodzących w skład CEO ma być w całości finansowana ze środków MRiRW.

Losy szczecińskiego Centrum Edukacji Ogrodniczej ważyły się od dłuższego czasu. Pierwotnie, z uwagi na nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki takie jak: niska efektywność kształcenia ogólnego i zawodowego, duży odsetek uczniów powtarzających klasę oraz niskie zainteresowanie absolwentów gimnazjum podjęciem nauki w zawodach ogrodniczo–rolniczych prowadzonych w szkołach Centrum Edukacji Ogrodniczej, rozpoczęto działania zmierzające do poprawy sytuacji organizacyjnej, a przede wszystkim — dydaktyczno–wychowawczej w szkole.

Na początku 2019 roku podjęto uchwałę o połączeniu Centrum Edukacji Ogrodniczej z Zespołem Szkół nr 2 i przeniesieniu siedziby z ul. Batalionów Chłopskich 115 do nowej placówki o roboczej nazwie „Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ogrodniczej” przy ul. Portowej 21 w Szczecinie. Powyższe działania mogły jednak ulec zmianie, jeżeli szkoła w ciągu trzech kolejnych lat (począwszy od roku szkolnego 2019/2020) poprawi wyniki kształcenia. W uchwale określono szczegółowe wskaźniki poprawy tych wyników. Uczniowie i rada pedagogiczna Centrum Edukacji Ogrodniczej otrzymali w ten sposób zapewnienie o odstąpieniu Gminy Miasto Szczecin od dalszych czynności prawnych zmierzających do rozwiązania Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, jeżeli nastąpi wyraźna poprawa efektywności kształcenia.

Równolegle z podjętą uchwałą Rada Miasta przyjęła także stanowisko w sprawie wznowienia rozmów z 2016 roku z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przekazania resortowi do prowadzenia szkół i placówek, wchodzących w skład CEO. Ponownie Gmina zwróciła się do ww. resortu z pismem w sprawie potwierdzenia gotowości do podjęcia rozmów i ustaleń z Prezydentem Miasta związanych ze zmianą organu prowadzącego Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie. Odpowiedź na powyższe pismo uzyskaliśmy 27 lutego 2019 roku. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnił Gminę, że nadal jest zainteresowany przejęciem zespołu szkół do dalszego prowadzenia od jednostki samorządu terytorialnego. Podkreślił także, że podstawą do przekazania szkoły rolniczej jest podpisanie porozumienia między Ministrem a jednostką samorządu terytorialnego, po spełnieniu następujących kryteriów:

- zgoda organu prowadzącego na przekazanie Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do dalszego prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyrażona w formie stosownej uchwały,

- zgoda Urzędu Miasta Szczecin na bezpłatne przekazanie mienia na rzecz Skarbu Państwa w formie umowy darowizny.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
29.01.2020
Zostaw 1% w Szczecinie - tu znajdziesz listę organizacji!