przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Potyczki Ekologiczne

XXIII POTYCZKI EKOLOGICZNE, czyli „GRA W ZIELONE”

KONKURS OBJĘTY JEST MECENATEM MIASTA SZCZECINCel konkursu:

  1. Propagowanie wśród młodzieży idei ochrony przyrody i krajobrazu.
  2. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie właściwych postaw w zakresie ochrony przyrody i najbliższego środowiska.
  3. Nabycie praktycznych umiejętności rozpoznawania chronionych i pospolitych gatunków roślin i zwierząt


Temat konkursu:
PRZYRODA POMORZA ZACHODNIEGO

Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 74 im. St. Grońskiego w Szczecinie ul. Seledynowa 50

Termin konkursu:
12 maja 2016 r. godz.10.00 - 14.00

Miejsce konkursu:
Szkoła Podstawowa Nr 74 w Szczecinie ul. Seledynowa 50.

Uczestnictwo w konkursie:

  • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas IV - VI z woj. zachodniopomorskiego
  • konkurs odbywa się systemem eliminacji:

1. Eliminacje podstawowe
- odbywają się w poszczególnych szkołach w indywidualnym trybie i terminie, w ich wyniku wyłonieni zostają dwaj uczniowie posiadający największą wiedzę z przedstawionego poniżej zakresu tematycznego
2. Eliminacje międzyszkolne - półfinałowe
- polegają na pisemnym rozwiązaniu przez wszystkich zawodników testu
- ośmiu zawodników, którzy uzyskają największą ilość punktów zakwalifikowanych zostanie do części finałowej konkursu
3. Finał konkursu - ma charakter wypowiedzi ustnych w obecności komisji konkursowej i publiczności składającej się z pozostałych uczestników konkursu (odbędzie się w tym samym dniu).
- zadaniem finalistów będzie rozpoznanie ze zdjęć chronionych gatunków roślin i zwierząt
- o ostatecznej klasyfikacji zawodników decydować będzie łączna suma punktów z części pisemnej i ustnej

 

 Zagadnienia:

1. System ochrony przyrody w Polsce
- prawne formy ochrony.
2. Ochrona polskiej flory:
- różnorodność flory i jej zagrożenie
- ochrona w parkach narodowych i rezerwatach
- rośliny prawem chronione
3. Ochrona polskiej fauny:
- różnorodność fauny i jej zagrożenie
- ochrona rezerwatowa i w parkach narodowych
- ochrona gatunkowa zwierząt
- restytucja zagrożonych gatunków
4. Pospolite gatunki roślin i zwierząt woj. zachodniopomorskiego
5. Ochrona przyrody nieożywionej
6. Ochrona krajobrazu
7. Wiedza ogólnoprzyrodnicza.

Literatura

1. Podręczniki do nauki przyrody do klasy IV – VI.
2. Praca zbiorowa 2002 – Przyroda Pomorza Zachodniego. OFICYNA IN PLUS, Szczecin.
3. Głowaciński Z. 1996 – Zwierzęta chronione w Polsce (broszura i plansze). W-wa LOP.
4. Olaczek R. 1996 – Rośliny chronione w Polsce (broszura i plansze). W-wa LOP.


Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 6 maja 2016 roku pod adresem:
Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin.
tel/fax: 091 4631791
email: sp74@miasto.szczecin.pl

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 74 
25.04.2016

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie