przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych

 Szanowni Państwo,

W ostatnich latach obserwuje się w populacji dziecięcej wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych - m.in. cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo - naczyniowych, chorób układu kostno-stawowego, wad postawy. Wzrost występowania nadmiaru masy ciała wiąże się przyczynowo z innymi czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych: małą aktywnością fizyczną oraz zaburzeniami odżywiania.

Dzięki zmianie nawyków żywieniowych oraz podniesieniu poziomu aktywności fizycznej możemy dążyć do poprawy stanu zdrowia ludności, w szczególności dzieci i młodzieży.

Działając w duchu odpowiedzialności społecznej, widząc potrzebę wprowadzania programów pozwalających na dokonanie pozytywnych zmian w zachowaniach zdrowotnych społeczności lokalnej Gmina Miasto Szczecin finansuje w całości ze środków własnych program polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych”. Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.

Jednym z krytycznych okresów w rozwoju dziecka jest wiek wczesnoszkolny, w którym dochodzi do rozpoczęcia procesów dojrzewania oraz przyspieszenia wzrastania. Wpływ na odpowiednie zmiany w zakresie żywienia i aktywności fizycznej w tym okresie, może przynieść efekty zdrowotne na kolejne kilkadziesiąt lat.

W związku z powyższymi celami oraz zaangażowaniem Miasta Szczecin w działania nastawione na podnoszenie jakości życia mieszkańców ramach polityki zdrowotnej Miasta, pragniemy zaproponować przeprowadzenie kompleksowych działań ukierunkowanych na poprawę stylu życia i redukcję czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Cel główny programu:

Poprawa stanu zdrowia uczniów drugiej klasy szkół podstawowych z terenu Szczecina poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych.

Cele szczegółowe:

  1. Zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży,
  2. Zwiększenie świadomości zdrowotnej dzieci i rodziców (opiekunów),
  3. Identyfikacja dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych,
  4. Identyfikacja dzieci z chorobami metabolicznymi oraz innymi chorobami wymagającymi leczenia w trybie pilnym w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ,
  5. Wprowadzenie trwałych zmian w stylu życia dotyczących zachowań zdrowotnych,
  6. Zmniejszenie ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych – w tym głównie cukrzycy typu 2 wśród dzieci objętych programem.
  7. Zwiększenie zaangażowania środowiska szkół podstawowych w promocję zdrowego stylu życia i profilaktykę chorób cywilizacyjnych.

Sposób realizacji:

  • Etap podstawowy: przeprowadzenie na terenie szkół populacyjnych badań przesiewowych uczniów drugiej klasy ok.11 494 dzieci w wieku 8 lat (tj.z rocznika 2008,2009 i 2010).
  • Etap specjalistyczny: na podstawie wyników badania przesiewowego, zakwalifikowane zostaną dzieci do etapu specjalistycznego ,,Programu”, w którym zostaną przeprowadzone indywidualne cztery specjalistyczne interwencje, w tym po cztery konsultacje specjalistyczne, przez zespół specjalistów tj. lekarza, dietetyka, psychologa i specjalistę aktywności fizycznej. 

- objęcie roczną opieką dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodzin,
- przeprowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin objętych opieką specjalistyczną.


Planowany czas realizacji programu 2016-2018 rok

Realizator programu:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im .prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1

Udział w programie jest dobrowolny. Program jest w całości finansowany ze środków Gminy Miasta Szczecin.


Warunkiem udziału dziecka w programie jest pisemna zgoda rodzica (opiekuna prawnego dziecka).

Więcej informacji do uzyskania u dr Joanna Ratajczak – tel. 601 879 468, dr Dominka Raducha – tel. 508 354 880,

https://spsk1.szn.pl/o-szpitalu/programy-medyczne/przeciwdzialanie-nadwadze-i-otylosci-wsrod-dzieci-w-wieku-8-lat


Koordynator programu:
dr hab. n. med. Elżbieta Petriczko
tel. kontaktowy: 602 731 533
  

Autor:  Wydział Spraw Społecznych 
01.12.2017

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie