przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

PO WER daje MOC w SP48

 

Wiemy to najlepiej, ponieważ w naszej szkole realizujemy, dofinansowany z Funduszy Europejskich- Program Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Dwujęzyczność i nowe technologie.

Kilka faktów.
Celami projektu są:

 1. Podniesienie, jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie i zastosowanie w zarządzaniu i nauczaniu technologii informacyjno- komunikacyjnych.
 2. Podniesienie kompetencji językowych i metodycznych pracowników
 3. Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie kierowania placówką oświatową

Dofinansowanie projektu z UE: maksymalna kwota przyznanej dotacji to 86 169, 05 PLN

W projekt zaangażowani są nauczyciele języka angielskiego uczący w klasach dwujęzycznych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz klas 4-6 zajęć komputerowych i matematyki. Są to nauczyciele z wielką potrzebą ciągłego podnoszenia kwalifikacji, dążący do stałego bycia w centrum zmieniającego się świata. Z zaangażowaniem podjęli się działania, mające na celu udoskonalanie procesu edukacyjnego, tak by uczniowie mogli stać się w pełni przygotowanymi odbiorcami, a przede wszystkim twórcami współczesnego świata, poprzez wdrażanie technologii informacyjno- komunikacyjnych i położenie nacisku na kształcenie językowe. Realizacji zadań stawianych przez szkołę służyły aktywności w ramach Akcji 1 "Mobilność kadry", w tym:

 • indywidualne wyjazdy nauczycieli języków obcych na warsztaty/kursy doskonalące metody i techniki nauczania języków obcych oraz doskonalące umiejętności językowe;
 • udział w kursach językowych kadry zarządzającej oraz nauczycieli uczących innych przedmiotów po to, aby przygotować ich do wykorzystania języka obcego w prowadzeniu przewidzianych zajęć;
 • indywidualne wyjazdy nauczycieli na warsztaty doskonalące metody nauczania: CLIL, stosowanie środków ICT w nauczaniu, pokazujących wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w Internecie.

Nasze szkolenia realizowaliśmy w Wielkiej Brytanii, Grecji i na Malcie.

Wielka Brytania- Londyn. Szkolenie językowe. W jego ramach czworo nauczycieli udało się do Londynu celem podniesienia kompetencji językowych. Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia:

 • Umiejętności komunikacyjne w różnych sytuacjach życia codziennego.
 • Poprawne wypowiadanie się na tematy związane z doświadczeniami i przeżyciami.
 • Stosowanie form wypowiedzi adekwatnych w stosunku do poznawanej rzeczywistości.
 • Tworzenie okazji sprzyjających rozwijaniu umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania.
 • Zagadnienia z zakresu gramatyki języka angielskiego w zakresie tematycznym na poziomie A1- A2, B1-B3.

Kurs prowadzony był przez lektorów Language Studies International- London Central. Praca przebiegała w grupach międzynarodowych, do których uczestnicy zostali przydzieleni po wstępnych testach i rozmowach kwalifikacyjnych.

Zajęcia obejmowały również zagadnienia z zakresu realioznawstwa. Jego program objął zapoznanie się z tradycją, kulturą i sztuką Wielkiej Brytanii. Podwyższenie znajomości języka angielskiego poza stricte językowym rozwojem, pozwolił uczestniczkom lepiej realizować zagadnienia klas dwujęzycznych, a kadrze kierowniczej dała możliwość lepszego koordynowania i nadzorowania działalności tych klas.

Grecja. Szkolenie nt. „Nauczanie języka angielskiego metodą CLIL”.

Dwie nauczycielki wyjechały na tygodniowy kurs metodyczny do stolicy Grecji, Aten. Tam też, 12 nauczycielek języka angielskiego z różnych krajów Europy pod opieką eksperta z Wielkiej Brytanii zgłębiały temat: „Nauczanie języka angielskiego metodą CLIL”. CLIL czyli Content and Language Integrated Learning oznacza dosłownie Nauczanie Zintegrowane Języka Obcego i Przedmiotu, a chodzi w nim o to, aby posługując się językiem angielskim przekazywać wiadomości z innych przedmiotów np. przyrody, matematyki, historii, geografii itp. W naszej szkole ta metoda stosowana jest na lekcjach w klasach o poszerzonym programie języka angielskiego oraz na wybranych lekcjach w pozostałych klasach. Udział w szkoleniu miał więc na celu udoskonalenie prowadzonych w szkole zajęć. Podczas kursu analizowane były następujące pytania:

 • jak połączyć naukę języka z innym przedmiotem, innymi słowy jakie wybrać treści aby uczeń mógł pojąć zarówno język jak i przekazywaną wiedzę;
 • jakie zadawać pytania, aby zmotywować umysł ucznia do podjęcia tego trudnego wysiłku jakim jest myślenie;
 • jak wspomagać ucznia w jego ciężkiej pracy; jak zachęcać ucznia do mówienia i słuchania;
 • ostatnie, ale nie najmniej ważne – jak oceniać sprawiedliwie.

Udział w kursie był bardzo ciekawy, ale też intensywny. Wszystkie zdobyte tam informacje uczestniczki przyswajały skwapliwie, żeby potem jak najlepiej wykorzystać je na lekcjach języka angielskiego i realioznawstwa oraz w następstwie stać się konsultantkami metody CLIL w naszej szkole.

Malta- szkolenie z zakresu technologii informacyjnych w Executive Treining Institute.

Dwie nauczycielki rozpoczęły realizację mobilności w Executive Treining Institute- ETI na Malcie.

Kurs obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • Strony internetowe: projektowanie strony internetowej / integracja różnych elementów w witrynie internetowej
 • WIKI: jak to działa i zastosowanie potencjału. Projektowanie projektów WIKI / WIKI
 • Tworzenie różnorakich materiałów online do celów edukacyjnych
 • Korzystanie z interaktywnej tablicy i tworzenie zadań do zastosowania w pracy z tablicą interaktywną
 • CMC: komunikacja komputerowa
 • Tworzenie Chat Room
 • Techno-Tools: pobieranie i edycja wideoklipów
 • Animowanie pokazów slajdów i tworzenie projektów wideo / slajdów
 • Konkordancje, używanie słowników online i tezaurusa wizualnego
 • Podcasting
 • Przygotowywanie / nagrywanie dźwięku do użytku online
 • Techno-Tools: nagrywanie lekcji z ekranu komputera
 • Webquests i ich potencjał edukacyjny
 • Pulpity nawigacyjne


Dodatkowo kurs opatrzony był bogatym programem z zakresu realioznawstwa. Wszystkie zajęcia i program społeczny prowadzone były w języku angielskim, co dodatkowo wpłynęło na rozwój umiejętności językowych uczestniczek. Zagadnienia poświęcone wykorzystaniu technologii informacyjnych podczas zajęć wpłynęły na jakość i atrakcyjność zajęć realizowanych w szkole, a dzięki inspiracji uczestniczek poszerzyło się również grono je stosujących.

Projekt okazał się wspaniałym czasem nabywania nowych umiejętności. Po szkoleniach zagranicznych przystąpiliśmy do dalszej realizacji projektu doskonaląc metody swojej pracy, podnosząc tym samym jakość pracy naszej szkoły.


 

Autor:  Szkoła Podstawowa Nr 48 
04.05.2018
przekaż swój 1% organizajcom pozarządowym - link otwiera się w innym serwisie