przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Miejski konkurs twórczości plastycznej i literackiej „ Ogrody pływające - czyli Szczecin 2050”

REGULAMIN

VII EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ I LITERACKIEJ

„ Ogrody pływające - czyli Szczecin 2050”


I ORGANIZATOR
Organizatorem Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej i Literackiej „Ogrody pływające – czyli Szczecin 2050” jest Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Małopolska 22, 70 – 515 Szczecin, telefon/fax. (91) 433 58 97, e-mail: sekretariat@lo12.szczecin.pl , www.lo12.szczecin.pl
Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za Konkurs są: Joanna Charęza (joanna.chareza@wp.pl ) i Elżbieta Bobrowska (elzbietabobrowska@wp.pl).

II MIEJSCE I TERMIN
Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora.
Termin nadsyłania prac konkursowych: do dnia 7 marca 2017 roku (na adres organizatora).

III CELE KONKURSU
1. Prezentacja twórczości dzieci ukazująca wizję Szczecina w 2050 roku, w kontekście tematu – ogrody pływające.
2. Kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do miasta, w którym się wychowują i mieszkają.
3. Zgłębienie poczucia tożsamości regionalnej.
4. Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku rozwoju i promocji miasta Szczecin.
5. Zachęcanie do tworzenia dla pokoleń.

IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie czytelnie podpisanych na odwrocie prac: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, nazwa i adres szkoły, oraz imię i nazwisko opiekuna wraz z jego adresem e-mail lub telefonem.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odbędzie się w następujących kategoriach:

 • klasy 0 – III SP;
 • klasy IV – VI SP;
 • klasy I – III GM;
 • wszystkie klasy ponadgimnazjalne.


3. Kryteria oceny prac plastycznych:

 • wrażenia artystyczne,
 • zachowanie tematu Konkursu,
 • samodzielność wykonania,
 • staranność wykonania.

4. Kryteria oceny prac literackich:

 • zachowanie tematu Konkursu,
 • twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • samodzielność wykonania.


5. Przedmiotem Konkursu są prace przedstawiające wizję Szczecina (zgodnie z tematem) za kilkadziesiąt lat.

6. Technika prac plastycznych:

 • malarstwo,
 • grafika (w tym grafika komputerowa),
 • rysunek,
 • wyklejanka,
 • wydzieranka,
 • przestrzenne (dopuszczalna praca w zespołach dwuosobowych).


7. Rodzaje prac literackich:

 • wiersz,
 • opis (wizja) - jedno lub wiele ciekawych miejsc


8. Format prac plastycznych: A3 lub A2 (przestrzenne również). Prac nie należy oprawiać.
Prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę. Nie należy zwijać prac!

9. Format prac literackich: do 2 stron maszynopisu A4 (czcionka 12 pkt. Times New Roman).

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Uroczyste ogłoszenie wyników, ekspozycja prac i wręczenie nagród odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Sportowych (godzina rozpoczęcia i ewentualne zmiany zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z informacją o laureatach).
2. Organizator nie powiadamia indywidualnie laureatów, opiekunów ani szkół. Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronie szkoły - www.lo12.szczecin.pl  i na portalu PLANETA SZTUKI (www.planetasztuki.pl)
3. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów i nagrodzi ich. Nagrody przyznawane będą w każdej kategorii.
4. Istnieje możliwość odbioru nieodebranych na uroczystości nagród w terminie 14 dni po zakończeniu Konkursu.
5. Organizator może przyznać specjalne wyróżnienia.
6. Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
7. Po zakończeniu konkursu (info na stronie szkoły), istnieje możliwość wykupu prac . Zebrane finanse zostaną przeznaczone na zakup nagród w roku następnym.

VI WARUNKI DODATKOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.
2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczny z tym, iż rodzice lub opiekunowie prawni uczestników nieletnich wyrażają zgodę na ich udział w Konkursie na w/w warunkach.

 

Do 20 marca 2017 roku zostaną ogłoszone wyniki na stronie organizatora (Zespołu Szkół Sportowych) i na stronie „Planeta Sztuki”.


Organizatorki
Joanna Charęza , Elżbieta Bobrowska

Autor:  Zespół Szkół Sportowych 
09.01.2017

Lista załączników:

Pozostaw 1 procent w Szczecinie - link otwiera się w innym serwisie