przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nowe Rozporządzenie MEN o działaniu poradni

16 marca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).
Zmienia ono formułę realizacji zadań poradni tak, aby poradnictwo stało się elementem systemu wspomagania przedszkoli, szkól i placówek. Celem nowych przepisów jest dostosowanie obecnego systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego do zmieniających się potrzeb przedszkoli, szkół i placówek.
Dotychczasowe formy realizacji zadań poradni nie podlegają zasadniczym zmianom i wiele poradni już realizowało te działania w ramach aktywnej współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami. Nowe rozporządzenie sformalizowało te „dobre praktyki” czyniąc je obligatoryjnymi dla wszystkich poradni.
 

W porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, w projekcie rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) zadania poradni (§ 2 – 10 rozporządzenia)

Dotychczasowe zadania poradni zostały uporządkowane tematycznie i opisane w podziale na obszary, których dotyczą. Są to:
− diagnozowanie dzieci i młodzieży,
udzielanie bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom,
− realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
− organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2) wydawanie opinii (§ 4-6 rozporządzenia)

- Wskazano przepisy prawa oświatowego, w których określono sprawy, w jakich poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają opinie. Ponadto, tak jak w dotychczas, poradnie mogą wydawać opinie również w sprawach innych niż określone w tych przepisach, a związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
- Wskazano, że wniosek o wydanie opinii poradni powinien zawierać uzasadnienie. Pozwoli to na ukierunkowanie działań poradni na konkretny problem i przyśpieszy proces wydania opinii, a tym samym udzielenie pomocy dziecku.
- Wskazano również, że opinia powinna być wydana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj. np. w sytuacji, gdy z przyczyn losowych – np. choroby dziecka, nie jest możliwe przeprowadzenie badań diagnostycznych niezbędnych dla zajęcia stanowiska w sprawie, w której ma być wydana opinia, lub gdy złożoność zgłaszanego problemu wymaga przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki w poradni - w terminie nie dłuższym niż 60 dni. Natomiast w sytuacji, gdy do wydania opinii niezbędne jest przedstawienie przez osobę składającą wniosek zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, a zaświadczenie to nie zostanie przedstawione w ww. terminach, tj. 30 lub 60 dni - poradnia będzie zobowiązana wydać opinię w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dostarczenia tego zaświadczenia.
- Określono zakres danych zawartych w opinii poradni i wskazano, że opinia wśród innych danych zawiera także numer PESEL.
- Dotychczasowo zawierane w opinii zalecenia do pracy z dzieckiem zastąpiono odrębnymi wskazaniami: dla nauczycieli oraz dla rodziców (albo dla pełnoletniego ucznia), które powinni stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu (opinie bowiem mogą dotyczyć różnych spraw).
- Doprecyzowano, że w opinii, obok podpisów specjalistów, którzy sporządzili opinię, należy zawrzeć także imiona i nazwiska tych specjalistów, dzięki czemu rodzic będzie posiadał wiedzę, kto zdiagnozował jego dziecko. Może to mieć znaczenie szczególnie w przypadku potrzeby kontaktu rodzica z pracownikiem poradni, który badał dziecko, w sytuacjach wymagających udzielenia np. dodatkowej porady specjalisty. Ułatwi to również konsultacje np. między pedagogiem i psychologiem czy logopedą, jeśli zaistnieje potrzeba kontynuacji udzielanej dziecku pomocy i działań więcej niż jednego specjalisty.

3) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio (§ 8 rozporządzenia)

- Wskazano formy w jakich poradnie udzielają bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie ulegają one zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów poza rozróżnieniem indywidualnej lub grupowej formy zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz wskazaniem wśród form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez poradnie wykładów i prelekcji, które jak wynika z praktyki, były dotychczas prowadzone przez poradnie.

4) doprecyzowanie zadań poradni w zakresie określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych albo dla pełnoletnich uczniów niepełnosprawnych (§ 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia)

- Wskazano obowiązek współpracy poradni z przedszkolem, szkołą lub placówką w zakresie określenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych niezbędnych warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, odpowiednich ze względu na ich indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.
- Wskazano, że inicjatorem współpracy w ww. zakresie pomiędzy przedszkolem, szkołą i placówką a poradnią, może być nie tylko dyrektor tego przedszkola, szkoły lub placówki, ale również rodzice dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletni uczeń niepełnosprawny. Wniosek taki musi mieć formę pisemną, przy czym może być składany zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

5) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce (§ 9 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia)

- Wprowadzono (jednakową dla wszystkich poradni) formę organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Sieć powinna służyć współpracy i wymianie doświadczeń, analizie dobrych praktyk, tworzeniu innowacyjnych rozwiązań czy poszerzaniu specjalistycznych kompetencji w sposób zorganizowany.

6) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych (§ 10 rozporządzenia)

- Określono na czym polega wspomaganie przez poradnie przedszkoli, szkół lub placówek - obejmuje ono współpracę i pomoc na kolejnych etapach działania, tj. diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki oraz ustalaniu możliwych sposobów działania, jak również realizacji zaplanowanych działań, ocenie efektów i opracowaniu wniosków z realizacji zaplanowanych działań. Wskazano tym samym bardziej efektywny sposób, w jaki poradnie będą wspomagać przedszkola, szkoły i placówki w ich edukacyjnej i wychowawczej roli. W realizacji tych zadań poradnie będą wspierane przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzone przez Ministra Edukacji Narodowej.

7) forma wniosku (§ 11 rozporządzenia)

- Przewidziano możliwość złożenia wniosków kierowanych do poradni również w postaci elektronicznej (zamiennie dla dotychczasowej postaci papierowej) poprzez Internet.

8) wolontariusze (§ 17 rozporządzenia)

- Doprecyzowano kwestie związane z udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży w poradni przez wolontariuszy - określono wymagania konieczne jakie musi spełnić osoba będąca wolontariuszem w poradni. Może być nim osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne przestępstwo i przeciwko której nie toczy się postępowanie karne, jak również przestrzega zasad dotyczących m.in. konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.


Poradnie psychologiczno-pedagogiczne realizować będą wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek oraz organizować i prowadzić sieć współpracy i samokształcenia dopiero od dnia 1 stycznia 2016 r. Do tego czasu poradnie mogą realizować te zadania fakultatywnie.
 

Lista załączników:

Autor:  Wydział Oświaty 
06.03.2013
Szczeciński Budżet Obywatelski 2021