przejdź do głównej treści strony
strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Zaproszenie do udziału w projekcie Liga Polnej Bioróżnorodności

Zarząd Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Szczecinie rozpoczął realizację projektu zakresu edukacji i ochrony przyrody pn. „Liga Polnej Bioróżnorodności”. To już nasz piąty projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowane przez nas przedsięwzięcie umiejętnie łączy aspekty edukacji ekologicznej z rzeczywistą ochroną bioróżnorodności, tym razem terenów rolniczych. Główne elementy projektu to szkolenia i warsztaty, pakiet edukacyjny składający się głównie z materiałów wydawniczych, oraz promocyjne spoty planowane do emisji w regionalnych rozgłośniach Polskiego Radia. Wkładem w ochronę przyrody będą powstałe w ramach niniejszego projektu użytki przyrodnicze w postaci ostoi przyrody, remiz oraz zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. Projekt obejmuje także tworzenie i ochronę stref ekotonowych, miedz śródpolnych oraz budowę m.in. hotelików dla owadów zapylających. Ważnym elementem projektu są dwa konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, do udziału w których, serdecznie zapraszamy.


Konkurs Drużynowy „Liga Polnej Bioróżnorodności”


Konkurs organizowany jest dla zespołów w postaci: rodzin rolniczych (dopuszcza się drużynę stworzoną z kilku rodzin), sołectw, samorządów gmin wiejskich, ośrodków doradztwa rolniczego, kół gospodyń wiejskich i szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zespół szkół) z terenu województw Lubuskiego i Zachodniopomorskiego.

Warunkiem przystąpieniem do konkursu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa na odpowiednim formularzu dostępnym od 15 lutego 2016 r. na stronie internetowej www.lpb.szczecin.pl
Zgłoszenie będzie otwarte do 15 maja 2016 r.

Po przystąpieniu do programu należy sporządzić plan działań w ramach programu na jego cały okres trwania tj. na 5 - 6 miesięcy 2016 r. Plan działań powinien przedstawiać zakładany harmonogram działań drużyny ze wskazaniem miesięcy. W harmonogramie należy zaplanować (do wyboru jedno bądź kilka działań):


1. Utworzenie zielonych stref w postaci zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
2. Utworzenie nowych remiz śródpolnych
3. Pielęgnację już istniejących remiz śródpolnych (stan przed i stan po)
4. Tworzenie oczek wodnych na terenie rolniczym
5. Tworzenie „hotelików” dla owadów miododajnych
6. Tworzenie bądź pielęgnacja alei przydrożnych

jak również:

7. Działania edukacyjne związane z ochroną różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w kontekście zmian klimatu
8. Działania edukacyjne nt. Sieci NATURA 2000
9. Działania edukacyjne nt. potrzeby istnienia remiz śródpolnych

 

Konkursu Kreatywnego Ekologa „Moja miejscowość to ZIELONY PUNKT”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół rolniczych (szkoły ponadgimnazjalne) z terenów województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Konkurs „Moja miejscowość to ZIELONY PUNKT” jest konkursem drużynowym (zespoły czteroosobowe). Zadaniem drużyny jest wybór i opracowanie jednego spośród zaproponowanych w regulaminie tematów. Udział szkoły w konkursie należy potwierdzić na odpowiednim formularzu dostępnym od 15 lutego 2016 r. na stronie internetowej www.lop.szczecin.pl, w zakładce „Liga Polnej Bioróżnorodności”. Zgłoszenie będzie otwarte do 15 czerwca, prace można nadsyłać do 15 września 2016 r. Najlepsze drużyny zaproszone zostaną na dwudniowy finał w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach.

Szczegółowe informacje i regulaminy konkursów dostępne są pod adresem www.lpb.szczecin.pl
 

Autor:  Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie 
20.04.2016
Plakat

Lista załączników:

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 - link otwiera się w innym serwisie