przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

 

"Dawny Szczecin i dawne województwo zachodniopomorskie oczami dziecka”


Regulamin Konkursu

§ 1. Organizator

Organizatorem II wojewódzkiego konkursu plastycznego „Dawny Szczecin i dawne województwo zachodniopomorskie oczami dziecka” jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie, mieszcząca się przy ul. Brodnickiej 10.
Konkurs jest objęty Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Mecenatem Miasta Szczecin oraz Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs został objęty patronatem medialnym Polskiego Radia Szczecin.

Cenne nagrody za zajęcie I miejsca ufundował Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
Partnerem, który ufundował nagrody, jest również Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Sponsorami Konkursu są także instytucje działające na terenie miasta Szczecin.

Osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu są nauczyciele:
p. Eleonora Michorzewska, p. Bogusława Piechnik - Anani i p. Angelika Żyndul.

Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować pod adres:
angelika.zyndul@wp.pl z dopiskiem: Konkurs plastyczny

§ 2. Cele konkursu

• Przedstawienie oczami dzieci walorów historycznych i kulturowych miasta Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

• Prezentacja twórczości dzieci ukazująca piękno dawnego miasta Szczecina i dawnego województwa zachodniopomorskiego.

• Kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do miasta i okolic, w których się wychowują i mieszkają.

• Zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej.

• Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku ochrony, popularyzacji i promocji różnych środowisk i miejsc zamieszkania.

• Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.

§ 3 . Warunki uczestnictwa

• Uczestnikami Konkursu mogą zostać dzieci szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego uczęszczające do szkoły podstawowej.

• Komisja oceniać będzie prace w dwóch kategoriach wiekowych:
 7 –8 lat,
 9 –10 lat.

• Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych, w formacie A3. Prac nie należy oprawiać (prace w innym formacie nie będą brane pod uwagę).

• Tematem prac powinny być historyczne miejsca, ciekawe pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym lub przyrodniczym znajdujące się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Należy przedstawić miejsce tak, jak wyglądało w przeszłości. Można skorzystać ze starych pocztówek, zdjęć, ilustracji.

• Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie indziej wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o takich faktach.

• Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową; prace zbiorowe nie będą oceniane. Dostarczone dzieło musi zawierać wypełnioną Kartę zgłoszenia. Prace muszą być wykonane samodzielnie.

• Opis pracy drukiem na odwrocie: imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres szkoły (placówki), imię i nazwisko nauczyciela (instruktora), tytuł pracy: obiekt i miejscowość, w którym się znajduje.

• Do przesyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią szkoły (placówki) oraz oświadczenia Rodziców.

• W ramach działalności Organizatora nadesłane prace zostaną wyeksponowane w Szkole Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie.

• Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie wyników Konkursu oraz fotografii wystawy na stronie internetowej szkoły Organizatora Konkursu.

• Nadesłane prace przechodzą na własność Szkoły Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie.

• Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§ 4. Termin i warunki dostarczenia prac

• Pracę należy przesłać pocztą pod niżej podany adres lub dostarczyć osobiście
 do Organizatora Konkursu:

 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Młodych Europejczyków
 ul. Brodnicka 10
 71-044 Szczecin
 Z dopiskiem „Szczecin i województwo zachodniopomorskie oczami dziecka” – konkurs plastyczny.

• Prace należy składać od 11 marca 2019r. do 24 kwietnia 2019r.

 

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu

• Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów w każdej kategorii i przyzna po 3 nagrody (I, II, III miejsce), dyplomy oraz listy uznania dla nauczycieli i instruktorów.

• Prace będą oceniane zgodnie z kryteriami:
– zachowanie tematu Konkursu,
– wrażenie artystyczne,
– samodzielność wykonania pracy,
– estetyka pracy.


„Dawny Szczecin i dawne województwo zachodniopomorskie oczami dziecka”

  • Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną zaproszone na uroczyste rozdanie nagród w Szkole Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie. Informacje o dacie i godzinie zostaną przesłane drogą elektroniczną w trakcie trwania Konkursu.
  • Informacje o laureatach konkursu oraz terminie odbioru nagród (dzień, godzina) zostaną przesłane drogą elektroniczną do dnia 8 maja 2019 r.
  • Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się 16 maja 2019r.
  • Nagrody nieodebrane w powyższym terminie laureaci mogą odebrać w ciągu 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie Organizatora. Po tym okresie przechodzą one na rzecz Organizatora Konkursu.
     

Lista załączników:

Autor:  Szkoła Podstawowa nr 8 
13.03.2019