przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Nabór do szkół ponadpodstawowych 2024

10 maja br. w Szczecinie rozpocznie się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. Tegoroczna rekrutacja, podobnie jak w poprzednich latach, odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

W tym roku na potrzeby rekrutacji w prowadzonych przez Miasto Szczecin liceach ogólnokształcących dla młodzieży, technikach i branżowych szkołach I stopnia na rok szkolny 2024/2025 przygotowano niespełna 2800 miejsc.

Na stronie internetowej naboru (https://nabor.pcss.pl/szczecin) uczniowie znajdą m.in. ofertę poszczególnych placówek, zasady oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego, a także szczegółowy poradnik dla kandydatów, który pomoże im rozwiać wszelkie wątpliwości. W tym roku umieszczony został tam również „Kalkulator punków”, który pozwoli uczniom na oszacowanie ich potencjalnej punktacji i tym samym pomoże w wyborze szkoły średniej.

Jak wypełnić i złożyć wniosek

Podczas tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, każdy biorący w niej udział uczeń może wybrać maksymalnie 3 szkoły, a w ich obrębie dowolną liczbę oddziałów. Należy jednak pamiętać o tym, że kolejność, w której wpisuje się poszczególne klasy jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu na liście preferencji kandydat powinien wpisać dokładnie tę szkołę i klasę, w której najbardziej chciałby się uczyć. Jeśli zgromadzona przez niego liczba punktów będzie niewystarczająca, system będzie sprawdzał, czy może zakwalifikować go do kolejnych oddziałów lub placówek wskazanych w podaniu. Oznacza to, że im dłuższa lista preferencji, tym większe są szanse, że kandydat zostanie zakwalifikowany do jednej ze wskazanych przez siebie klas. Na liście preferencji nie należy wpisywać szkół, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Szczecinie.

Po wypełnieniu wniosku w elektronicznym systemie naboru, dokument należy wydrukować i złożyć w placówce, która została wskazana na pierwszym miejscu. Należy również pamiętać o tym, że musi być on podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata. Dopiero dopełnienie tych wszystkich formalności gwarantuje, że kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej weźmie udział w tegorocznej rekrutacji. Co ważne, przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych nie jest brana kolejność zgłoszeń. Dlatego też kandydaci mają całkiem sporo czasu na upewnienie się, że wszystkie dokumenty są poprawnie wypełnione i podpisane.

Kryteria rekrutacyjne

W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są następujące kryteria: wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej.

W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji (np. klasy sportowe, dwujęzyczne lub wstępne), ważne będą również wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Te odbędą się w terminach wyznaczonych indywidualnie przesz poszczególne placówki.

Harmonogram naboru

Na wypełnienie dokumentów oraz złożenie ich elektronicznie, kandydaci mają czas do 14 czerwca br., a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych i mistrzostwa sportowego - do 23 maja. br. Jest to związane z koniecznością przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, czy też testów kompetencji lub predyspozycji językowych.

W terminie od 21 czerwca do 5 lipca br. kandydaci będą musieli uzupełnić złożony wniosek w systemie o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych poznamy 12 lipca. Następnie (od 12 do 17 lipca br.) koniecznie będzie potwierdzenie woli przyjęcia do placówki, poprzez złożenie w szkole kompletu oryginałów dokumentów (w tym świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminy ósmoklasisty). Ostateczne wyniki naboru poznamy 18 lipca br. o godzinie 12.00.

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 19 lipca br. poza systemem elektronicznej rekrutacji. Oznacza to, że uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie zostaną przyjęci do szkół w trakcie naboru właściwego, będą musieli dokonać wszelkich formalności bezpośrednio w placówkach, które nadal będą dysponować wolnymi miejscami.

Autor:  Urząd Miasta Szczecin 
09.05.2024