przejdź do głównej treści strony
Strona główna

Portal Edukacyjny Miasta Szczecin

Koordynacja/ koordynować – słowo na czasie, czy CZAS NA SŁOWO?

Koordynator – wg słownikowej definicji oznacza osobę lub instytucję koordynującą jakieś działania lub warunkującą harmonijne funkcjonowanie w wybranym zakresie.

Dyrektorom Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z terenu całej Polski zrzeszonym w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu tychże ośrodków głęboko w sercach leży dobro młodocianych pracowników i ich dokształcania w zakresie przedmiotów teoretycznych zawodowych na turnusach. Aby należycie wywiązywać się z nałożonych na nas działań dwa razy do roku spotykamy się, by przedyskutować zmiany zachodzące w szkolnictwie branżowym, by wypracować wspólny front działań.

W bieżącym roku funkcję ogólnopolskiego koordynatora objął Wojewódzki Koordynator Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Młodocianych Pracowników województwa zachodniopomorskiego w osobie dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie.

Nie muszę tłumaczyć, że zadanie to stanowi nie lada wyzwanie. Dwa razy gościłam na terenie naszego województwa przedstawicieli ODiDZ z całego kraju. Podczas konferencji zorganizowałam spotkania z ekspertami w dziedzinie edukacji młodocianych pracowników. Moje zaproszenie przyjęła pani Bożena Mayer – Gawron – zastępca dyrektora ORE z Warszawy, która omówiła zmiany w szkolnictwie branżowym w kontekście współpracy z organizacjami rzemieślniczymi. Poza tym uczestnicy ogólnopolskiej konferencji mieli szansę poznać Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Przybliżenia zagadnień z zakresu ECVET podjęła się pani Urszula Berlińska - dyrektor ds. szkolnictwa branżowego Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Oprócz tego zajęliśmy się - niezmiernie ważnym w kontekście naszych uczniów - tematem, a mianowicie: Uczestnik dokształcania teoretycznego zawodowego w kontekście pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W tym zakresie oparłam się na wiedzy nie tylko teoretycznej – wynikającej ze zmian w przepisach oświatowych, ale wraz z panią Beatą Pieńkowską – pedagogiem w Zespole Szkół Rzemieślniczych przybliżyłyśmy nasze szkolne działania w formie praktycznej.W obu konferencjach towarzyszyli nam przedstawiciele Izb Rzemieślniczych, z którymi współpracujemy na co dzień w zakresie łączenia teorii z praktyką w edukacji młodocianych pracowników.

Jaka jest moja rola jako koordynatora wojewódzkiego? Moim głównym zadaniem jest objęcie dokształcaniem teoretycznym zawodowym wszystkich uczniów – młodocianych pracowników z terenu województwa. Czuwam nad właściwą realizacją zadań leżących po stronie ośrodków w zakresie chociażby ujednolicenia programów nauczania obowiązujących dla poszczególnych zawodów. Organizuję Wojewódzkie Konferencje Koordynacyjne podczas których spotykam się zarówno z dyrektorami ośrodków jak i szkół podlegających moim działaniom jako koordynatora. Dzięki takim spotkaniom mamy okazję dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie pracy z uczniem na statusie młodocianego pracownika. Poza tym zapewniam możliwość dokształcania w tak zwanych zawodach niszowych. Dzięki spotkaniom ogólnokrajowym mam szansę dokształcić grupę młodocianych fotografów, dekarzy, wędliniarzy czy krawców z terenu naszego województwa. Poza tym wraz z pozostałymi koordynatorami wojewódzkimi zajmuję się opiniowaniem zmian w zakresie prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem planów MEN względem Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem staramy się ujednolicić działania związane z dokształcaniem teoretycznym młodocianych pracowników. Rekomendujemy wypracowane sposoby współpracy po to, by przenieść je na jak najszerszy grunt ogólnopolski.
 

Autor:  Elżbieta Paprocka, dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych 
05.11.2018